ปว.(วต.) ได้หารือกับ Assoc. Prof. David Uminsky, ผู้อำนวยการบริหาร, Ms. Mindi Mysliwiec ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ Assist. Prof. Nick Ross ผู้อำนวยการฝ่าย Practicum ของสถาบัน The Data Institute, University of San Francisco (USF) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ นครซานฟรานซิสโก

The Data Institute เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้าน Data Science เป็นสถาบันที่เปรียบเสมือนลูกผสมระหว่าง UC Berkeley กับ Harvey Mudd College โดยสถาบันจะไม่มุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการหรือภาคปฏิบัติ ด้านใดด้านหนึ่งแต่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากห้องเรียนและปฏิบัติงานจริงร่วมกับภาคเอกชนควบคู่กันไป โดยมีอัตราส่วนทางวิชาการ 60% ภาคปฏิบัติ 40%

สำหรับหลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตร 1 ปี เปิดรับนักศึกษาเพียงปีละ 80 – 90 คน เพื่อให้ครูผู้สอนได้ทำความรู้จักและเข้าถึงนักศึกษาแต่ละคน โดย 3 เดือนแรก นักศึกษาจะศึกษาอยู่ในสถาบัน ส่วน 9 เดือนหลัง จะเข้าเรียน 3 วันต่อสัปดาห์ และฝึกงานในบริษัท 2 วันต่อสัปดาห์ อีกทั้ง ในแต่ละสัปดาห์ นักศึกษาจะต้องมีการคุยกับที่ปรึกษาจากทั้งสถาบันและจากบริษัทที่เข้าฝึกงาน