The Great Wall and the Great Firewall สองกำแพงใหญ่ที่กั้นมิให้ศัตรูใดมารุกราน จากพระเจ้าจิ๋นซี สู่ ประธานสีจิ้น (ผิง)

ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เมื่อกล่าวถึงคำว่ามหาอำนาจ คงไม่มีใครปฏิเสธว่า สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศ อ่านต่อ

Posted On :