แผนงานร่วมภารกิจทีมประเทศไทยด้าน วทน. ตามแนวทางของเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

จากวิสัยทัศน์ของท่านเอกอัครราชทูตมาริษ เสงี่ยมพงษ์ พิจารณาว่า ในขณะที่ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับ อ่านต่อ

Posted On :