Category:

การพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัยในญี่ปุ่น

ในอดีต ความอายุยืนของประชาชนชาวญี่ปุ่น เป็นความโดดเด่นที่แสดงถึงวัฒนธรรมด้านอาหาร และความเป็นอยู่ในสังคมที่ดี แต่ในปัจจุบันความ อ่านต่อ

Posted On :
Category:

เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย

ปัจจุบันสังคมทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสำคัญ เทคโนโลยีการการแพทย์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น คนส่วนใหญ่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ทำให้คนมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ตามรายงานของสำนักวิจัยประชากร อ่านต่อ

Posted On :
Category:

การเตรียมความพร้อมกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ

ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศประสบความสำเร็จในการยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชากร มีผลทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่จะตามมาคือ ความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรในช่วงอายุต่างๆ อ่านต่อ

Posted On :

เทคโนโลยี AI กับ ปัญหาสังคมผู้สูงอาย

ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร มีผลทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่จะตามมาคือ ความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรในช่วงอายุต่างๆ อ่านต่อ

Posted On :