จากภาพยนตร์ SCI-FI ถึงความหมาย วทน. Gattaca พันธุกรรม = มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์?

นวัตกรรมที่มนุษย์คิดค้นขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปเพื่อที่จะแสวงหาความสะดวกสบายให้กับตนเอง และเพื่อเอาชนะธรรมชาติ เทคโนโลยีจำนวนมากสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์มีสภาพแวดล้อมรอบตัวที่สะดวกสบายขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีอีกจำนวนมากดูแลรักษาตัวมนุษย์เอง อ่านต่อ

Posted On :