ปีงบประมาณ 2562

National Research Council Canada (NRC) – กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา (National Research Council Canada – NRC) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ในพิธีลงนาม มีผู้เข้าร่วมราว 40 คน ประกอบด้วยคณะผู้แทนจาก อว. (ผช.รมว.อว. ปอว. และผู้แทนจาก สวทช. วว. สทน. สนง.วท. 11 คน) เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตาวา และทีมสถานเอกอัครราชทูต พร้อมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของ NRC ประกอบด้วย Dr. Iain Stewart ประธาน NRC และ        Dr. Roman Szumski รองประธานฯ รวมทั้ง น.ส. Mary-Louise Hannan กรรมการบริหาร Global Affairs Canada (กระทรวงการต่างประเทฯ แคนาดา) Mr. Iain Stewart ประธาน NRC ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ทั้งสองประเทศจะมีความร่วมมือด้าน วทน. ในหลายๆ มิติ โดยเฉพาะในนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ และเกษตรกรรมสมัยใหม่ ซึ่งแคนาดาพิจารณาว่าไทยมีความก้าวหน้า น.ส. Mary-Louise Hannan กรรมการบริหาร Global Affairs Canada กล่าวเสริมว่าแคนาดาให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับไทยซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนชาติแรกที่มีความความตกลงนี้กับแคนาดา  อีกทั้ง มีความคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือด้าน อววน. ที่จะเกิดจากการลงนามครั้งนี้กับไทยจำนวนมากโดยเฉพาะการที่รัฐบาลแคนาดาได้มีการเพิ่มงบประมาณด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในด้าน อววน. มากขึ้น

สภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา  (National Research Council – NRC) เป็นองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาลแคนาดาที่รายงานต่อรัฐสภา ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจ (Minister of Innovation, Science and Economic Development) โดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมความก้าวหน้าของการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี NRC สามารถช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลดำเนินการตามภารกิจลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการวิจัยเชิงภารกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี โครงการของ NRC มุ่งเน้นไปที่วิทยาการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ต่อแคนาดา และเป็นสาขาที่แคนาดามีความโดดเด่น