ปว.(วต.) ได้หารือร่วมกับ Dr. Henry E. Brady คณบดี Ms. Sudha Shetty ผู้ช่วยคณบดี ฝ่าย International Partnerships & Alliances, และ Ms. Martha Chavez ผู้ช่วยคณบดีอาวุโส ฝ่าย Academic Programs Goldman School of Public Policy (GSPP), University of California, Berkeley (UC Berkeley) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ นครซานฟรานซิสโก

GSPP เป็นบัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพด้าน Public Policy เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยปริญญาโทเปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ Master of Public Policy (MPP) และ Master of Public Affairs (MPA) ปริญญาเอกทางด้าน Public Policy โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ตามความสนใจ

หลักสูตรการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นในเชิงปฏิบัติการนำไปใช้เพื่อกำหนดนโยบาย และการดำเนินการรวมทั้งมีการฝึกฝนนักศึกษาในการทำงานเป็นรายบุคคลหรือการทำงานเป็นทีมในการแก้ไขปัญหานโยบายที่เกิดขึ้นจริง โดยนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่สำคัญในหลายสาขาวิชาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้มากขึ้น อาทิ การศึกษานโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกเหนือจากวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานอื่นๆ เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ และวิศวกรรมศาสตร์ด้ว

นอกจากนี้ GSPP เปิดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตรอบรม 2 สัปดาห์ ให้กับหลายประเทศ อาทิ ไนจีเรีย บรูไน และสิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งหากฝ่ายไทยสนใจสามารถหารือเพิ่มเติมเพื่อปรับหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของฝ่ายไทย