BIMEDCO – GEMEDCO โคลอมเบีย

เป็นบริษัทเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัมนาสุขภาพ ของชาวโคลอมเบีย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ทันสมัย การบริการจากผู้เชี่ยวชาญ อ่านต่อ

Posted On :

คณะผู้บริหารจากลาตินเยีี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ โดยมี ดร.นพดล อ่านต่อ

Posted On :

คณะผู้บริหารจากลาตินเยีี่ยมชมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ (สดร.)

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารฯ และให้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูล อ่านต่อ

Posted On :

คณะผู้บริหารจากลาตินเยีี่ยมชม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ให้การตอนรับคณะผู้บริหารฯ อ่านต่อ

Posted On :