National Research Council (NRC) หรือสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา เป็นองค์กรวิจัยที่ใหญ่ ที่สุดของรัฐบาลแคนาดา มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน นวัตกรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าของการพัฒนา ความรู้และเทคโนโลยี NRC ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรม และรัฐบาลดำเนินการตามภารกิจตามลำดับ ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศให้ไปใน ทิศทางเดียวกัน NRC มุ่งเน้นศึกษา และพัฒนาใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ (1) เทคโนโลยีดิจิทัล (2) เทคโนโลยี อุบัติใหม่ (3) วิศวกรรม (4) ชีววิทยาศาสตร์ และ (5) การขนส่ง และการผลิต อีกทั้ง ยังมีศูนย์วิจัย เฉพาะด้านรวมอีก 14 แห่ง (ซึ่งทีม บก. ได้เคยนำเสนอรายละเอียดใน วิทย์ปริทัศน์ฉบับเดือนธันวาคม 2561)

โครงการพัฒนางานด้าน R&D ที่สำคัญของ NRC

NRC’s Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) เป็นโครงการ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมแก่ธุรกิจขนาดเล็ก- กลาง โดย NRC-IRAP ให้คำปรึกษาและสนับสนุน เงินทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ออกสู่ตลาดการค้า NRC-IRAP ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น Global Affairs Canada และมี 4 โครงการหลัก ที่ร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่

  • Bpifrance – NRC-IRAP Agreement ความร่วมมือระหว่างแคนนาดาและฝรั่งเศส ส่งเสริม การเติบโตของธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  • CanExport สนับสนุนเงินทุนแก่บริษัทขนาด เล็ก – กลางที่มองหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจส่งออก
  • Canadian International Innovation Program (CIIP) โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่ บริษัทแคนาดาที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานของ บราซิล จีน อินเดีย อิสราเอล และเกาหลีใต้ เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดการค้า
  • EUREKA โครงการที่เชื่อมโยงนักประดิษฐ์ คิดค้นชาวแคนาดากับบริษัทข้ามชาติที่เป็นสมาชิกใน EUREKA ที่มีมากกว่า 40 ประเทศ

ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา งานวิจัยทางด้าน R&D ที่ฮิตติดมากที่สุดคงไม่พ้นเรื่องการคิดค้นชุด ตรวจสอบและวัคซีนสำหรับโรค COVID-19 ซึ่งนานา ประเทศระดมทุนเร่งศึกษาวิจัยและคิดค้นอุปกรณ์/ ยารักษาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่ง NRC-IRAP ตั้งโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และทางเลือกอื่นๆ เพื่อช่วยป้องกัน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตัวอย่างโครงการที่ได้ รับการสนับสนุน เช่น

Nanofibrillated Cellulose – แผ่นกรองชีวภาพ

Nanofibrillated Cellulose เป็นเส้นใยที่ พัฒนาจากเซลลูโลสซึ่งเป็นโพลีเมอร์ชีวภาพใน ธรรมชาติ ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีจนเป็น เส้นใยที่มีขนาดนาโนเมตรและมีความแข็งแรงมาก บริษัท Performance BioFilaments ได้พัฒนา Nanofibrillated Cellulose เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ยานยนต์ การบิน อวกาศ และการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มความยั่งยืนและลดการพึ่งพาทรัพยากรที่มีจำกัด โดยบริษัท Performance BioFilaments ได้รับเงินสนับสนุน 102,524 เหรียญ แคนาดา สำหรับการวิจัยและพัฒนาแผ่นกรองจาก เส้นใยเซลลูโลสที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อย สลายได้ เพื่อใช้ในเครื่องช่วยหายใจ N95 (N95 respirators) และหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทาง การแพทย์

Atlas – ชุดตรวจสอบ COVID แบบพกพา

Nicoya เป็น 1 ใน 4 บริษัทที่ได้รับเงินทุน สนับสนุนจำนวน 299,190 เหรียญแคนาดาจาก NRC-IRAP ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาชุดตรวจ สอบหาเชื้อ COVID-19 โดย Nicoya พัฒนาชุดตรวจ สอบแบบพกพาตรวจเชื้อ COVID-19 ในระยะแรก จากน้ำลาย มีเป้าหมายพัฒนาชุดตรวจสอบที่มีราคา ไม่แพงและไม่ซับซ้อน ใช้งานง่ายในลักษณะเดียวกับ การทดสอบการตั้งครรภ์หรือการทดสอบระดับน้ำตาล รวมทั้ง ให้ผลตรวจแบบเรียลไทม์ภายใน 20 นาที และสามารถใช้งานนอกห้องแล็บ คลินิก หรือ โรงพยาบาลได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *