รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวง วท. และ อว.

ช่วง 5-6 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ต้องยอมรับว่าในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาลไม่น้อย เรามีโครงการ Theos 2 การเปิดดำเนินงานพิพิธภัณฑ์พระราม 9 การขยายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เริ่มโครงการสร้างเครื่องซินโครตรอนเครื่องที่ 2 เริ่มโครงการพลังงาน Fusion มีความร่วมมือกับต่างประเทศมากมาย มีการลงนาม MOU กับประเทศใหญ่ ๆ และเริ่มงานสำนักงานอัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ที่ปักกิ่ง ได้สำเร็จ

เดือนพฤษภาคม 2562 ได้มีการควบรวมงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับงานด้านวิจัย และอุดมศึกษา ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ เกิดพลังความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทำให้นักวิชาการได้มีโอกาสใช้ระบบกองทุนวิจัย เพื่อสรรสร้างงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คู่ไปกับงานการศึกษาได้เป็นอย่างดี ในปี 2563 การรับตำแหน่งของ รมว.อว. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ จะเป็นการเติมเต็ม ให้งานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และศาสตร์ด้านวัฒนธรรม มารวมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังทำให้งานวิจัย วิชาการ เข้มแข็ง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

พลังของคนรุ่นใหม่ นักเรียนวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่รับทุนมาเรียนต่อ ในยุคใหม่ จะถูกมองเป็นBrain Power หรือทุนทางปัญญาของชาติ

ที่กำลังถูกเจียระไนให้งดงาม พร้อมกลับมาทำงานพัฒนาชาติอีกประการหนึ่งที่พวกเราต้องยอมรับคือปัจจุบันและอนาคต โลกและสังคมมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน ไม่ว่าจะเป็น Emerging Diseases หรือ Technology Disruption พวกเราต้องยึดหลักอย่างเดียวกันคือ การปรับตัว (Adaptation) ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับสถานการณ์โลกการเมืองของประเทศ การเปลี่ยนผู้บริหาร การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน จนกระทั่งสิ่งที่ใกล้ตัว คือ
การเปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัว คงต้องใช้หลักการของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ที่ว่าคนที่จะ
อยู่รอดได้ ไม่ใช่คนแข็งแรงหรือคนฉลาด แต่เป็นคนที่สามารถปรับได้อย่างรวดเร็ว (It is
not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent,
but the one most responsive to change.)


สิ่งที่เหลืออยู่คือการปรับแนวคิด ทิศทางการทำงานให้เข้ากับบริบทของ
กระทรวง บริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลก หากพวกเราเห็นตรงกันว่าศาสตร์
ต่าง ๆ ไม่มีวันแยกได้ชัดเจน วิทย์ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ ล้วน
แล้วแต่เป็นไปเพื่อการศึกษา ความเป็นมนุษย์ และชุมชน เพื่อให้สังคมไทย
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หากพวกเราเห็นตรงกันว่า กระทรวง อว. มีพลังอยู่ภายใน
ด้วยองค์ความรู้ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือการบ้านการเมือง พวกเราสามารถมุ่งมั่น
สร้างความเจริญเหมือนกับที่หลายท่านกล่าวว่า “จะบริหารงานทุกวันด้วยการวิจัย”
หากพวกเราเห็นตรงกันในประเด็นดังกล่าว จะได้ร่วมกันสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส
และกระทรวงแห่งอนาคต ได้อย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *