สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ ราชการประจำทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตาม ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ แผนอื่น ส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ พัฒนากำลังคนของประเทศ จัดการศึกษาตลอดชีวิต จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถ นำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา สนับสนุนการกำกับ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ส่วนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

ข้อเสนอการบริหารราชการแนวใหม่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

• ส่วนราชการซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกับทุกภาคส่วน จะต้องปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่ซับซ้อน
• โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่มีความแข็งตัว มีขอบเขต (boundary) ของตัวเอง
• การบริหารแบบ Project based มีข้อจำกัด เนื่องจากทีมงานยังต้องรับผิดชอบทำงานประจำควบคู่กันไปด้วย และขีดความสามารถของคนที่รับผิดชอบงานหลายด้านอาจส่งผลต่องานที่รับผิดชอบ จึงเหมาะสมกับโครงการระยะสั้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
• การจ้างที่ปรึกษามีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน 1 ปี ไม่สามารถจ้างได้ต่อเนื่องได้ผลการศึกษาที่อาจนำไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้ยาก เนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้ร่วมขับเคลื่อนการนำผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
• ‘Agile’ เป็นแนวคิดที่ภาคเอกชนใช้มานานเพื่อรองรับงานหรือโครงการสำคัญที่ต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปีหรือ 2 ปีขึ้นไปและต้องมีทีมงานที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและหลุดจากภารกิจปกติ
• การดำเนินงานต้องศึกษาปรับแนวคิดและทดลองแนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ตัวอย่าง)

• การปรับบทบาทและพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาให้รองรับกับระบบการเรียนรู้และระบบการอุดมศึกษาของประเทศใน
รูปแบบใหม่ให้มีความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากล และตามความถนัด การปรับบทบาทสถาบันวิจัยในบริบทเดียวกับ  การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่การเกิดผลลัพธ์จากการบริหารจัดการภาครัฐ (Administrative Reform)  ในประเด็นการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความคล่องตัว รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
• การดำเนินภารกิจนี้ ต้องยกระดับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย และระบบอุดมศึกษาให้เข้าสู่ระบบสากลและเท่าทัน  การเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งต้องอาศัยบุคลากรที่มีมุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อมาปรับแนวคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรม  ในองค์กรให้เข้าสู่ระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
• ภารกิจที่จำเป็น 3 เรื่อง ได้แก่
1. การสร้างทุนมนุษย์ เพื่อทำให้ประชาชนก้าวไปสู่การเป็น “Global Smart Citizen”
2. การสร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศและประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นระบบ
3. การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *