นโยบายหลักหนึ่งของรัฐบาลคือ นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลจริง ต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ส่งเสริมสถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคคลากรของชาติให้มีทักษะสอดคล้องกับ การพัฒนาของไทย รัฐบาลจึงผลักดันให้มีการตั้งกระทรวงการอุดม- ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเกิดจาก การรวมหน่วยงาน 3 หน่วยงาน คือ 1) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) 2) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ 3) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ กฎหมาย 9 ฉบับในการจัดตั้งกระทรวง อว. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นรัฐมนตรี- ว่าการกระทรวงคนแรก และมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เป็นปลัดกระทรวง อว. เป็นคนแรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *