University of Wyoming (UW) ตั้งอยู่ที่เมือง Laramie รัฐไวโอมิง ก่อตั้งในปี 2429 ประกอบด้วยวิทยาลัย 7 แห่ง ทางด้านเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Agriculture and Natural Resources) ศิลปะและวิทยาศาสตร์ (Arts and Sciences) บริหารธุรกิจ (Business) การศึกษา (Education) วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Engineering and Applied Sciences) วิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) และ กฎหมาย (Law) รวมถึง พิพิธภัณฑ์อีก 5 แห่ง และศูนย์วิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน

UW เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในรัฐไวโอมิงมหาวิทยาลัยเดียวที่มีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยมี สาขาด้านการสำรวจ ธรณีวิทยา การจัดการ/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสาขาที่โดดเด่น มีนักศึกษาต่างชาติ/เอเชียค่อนข้างน้อย แต่มีปัจจัยที่น่าสนใจคือ มีกองทุนสนับสนุนการศึกษา/ ทำกิจกรรมในต่างประเทศจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์ที่รองประธานาธิบดี Dick Cheney บริจาคไว้ ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ อีกทั้ง UW มีหลักสูตรเปิดกว้างให้กับนักศึกษาทั่วรัฐ Wyoming มีคลาสออนไลน์และ การประชุมทางวิดีโอ เพื่อให้นักศึกษาในพื้นที่อื่นของรัฐ สามารถเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องย้ายไปอยู่ที่ Laramie อีกทั้ง UW ยังมีหลักสูตร ที่มุ่งเน้นกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น นักศึกษายังสามารถสะสม หน่วยกิตโดยการเข้าร่วมหลักสูตร National Outdoor Leadership School (NOLS) โดยหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะมี โอกาสได้ทำกิจกรรมในหลายพื้นที่ เช่น การปีนเขาที่ อลาสกาหรือที่เทือกเขาหิมาลายา การพายเรือ คายัคในทะเลบาฮา (Baja Sea) เป็นต้น

นอกจากนี้ UW ยังมีความโดดเด่นทางด้านงานวิจัย มีโครงการหรือความร่วมมือที่ สนับสนุนการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาและมีโอกาสทำงานร่วมกับนักวิจัยเฉพาะด้าน ในหลากหลายสาขา เช่น ความร่วมมือกับ National Park Service (UW-NPS) เพื่อ ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศน์ในอุทยานแห่งชาติ Yellowstone โดย UW-NPS เป็น 1 ใน 8 ศูนย์วิจัยในอุทยานแห่งชาติของสหรัฐฯ ที่ส่งเสริมการวิจัย ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์ และการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อให้นักวิจัยสามารถศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กาย- ภาพ สังคมศาสตร์ และสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายของ Grand Teton, Yellowstone National Parks, Bridger – Teton, Targhee National Forest, Gros Vente, Teton Wilderness Areas และพื้นที่ส่วนต่างๆ ของอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น การมุ่งเน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมของ UW ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยอาคารที่สร้างใหม่ทั้งหมดจะต้องได้มาตราฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) และได้รับการรับรองจาก U.S. Green Building Council (USGBC) ด้วย นอกจากนี้ Haob School of Environment มีความสนใจพัฒนาหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเดินทางมาฝึกงานในไทย (ปัจจุบันมีเพียงออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และสเปน) โดยเฉพาะในด้านหลักสูตรการจัดการ การท่องเที่ยว ขณะนี้กำลังพิจารณาสรรหามหาวิทยาลัย Counterpart ในไทย และถือว่า ไทยเป็น Destination ของนักศึกษาในหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ระดับโลก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของไทย

นอกเหนือจากหลักสูตรนอกห้องเรียนที่สามารถสะสม หน่วยกิตได้แล้วนั้น UW ยังมีชมรมสันทนาการอื่นๆ สำหรับ นักศึกษามากกว่า 200 สมาคม และมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น Friday Night Fever, Battle of the Bands, UW’s Got Talent เป็นต้น

ที่มา:
http://www.uwyo.edu/, http://uwnpsresearch.org/about-us/, https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Wyoming,
https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-wyoming-3932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *