สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษา
วิจัย และพัฒนา อยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกทำให้ในแต่ละปีมีนักศึกษาไทยมาเรียนใน
สหรัฐฯ จำนวนมาก ในหลายมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยและทำกิจกรรมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม สมาคมนักเรียนไทยเป็นระดับมหาวิทยาลัยมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ขาดการเชื่อมโยงในระดับประเทศ ขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ฯลฯ
ในการประชุมประจำปีนักเรียนไทย จัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทค-
เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ครั้งที่ 1 ณ กรุงวอชิงตัน ปี 2561
ปัญหาหนึ่งที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องว่าต้องแก้ไข คือ การสร้างสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกา
เพื่อช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างนักเรียนไทยที่ศึกษาในสหรัฐฯ ให้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยเหตุผลนี้ สำนักงานที่ปรึกษาฯ จึงได้ริเริ่มโครงการประกวดแข่งขันออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบสื่อสาร Social media ขึ้นในปี 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกา โดยผู้แทนจากทีมผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกได้รับเชิญมานำเสนอผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมประจำปีนักเรียนไทย ประจำปี 2562 ณ เมือง ซีแอตเทิล รัฐ Washington ซึ่งทีมผู้ชนะคือ ทีมนักศึกษาจาก Carnegie Mellon University

เพื่อตอบวัตถุประสงค์และแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงเครือข่ายนักเรียนไทยในอเมริกา ระบบฐานข้อมูลฯ ที่ออกแบบโดยทีมนักศึกษา Carnegie Mellon University ได้นำเอาระบบฐานข้อมูลสาธารณะ และ online platform อย่าง Linkedin Community และ Chrome Browser Extension มาใช้เป็นระบบพื้นฐาน

เว็บไซต์ให้ข้อมูลระบบ Thais Help Thais
https://www.behance.net/gallery/84336335/Thai-Help-Thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *