พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมภริยาและคณะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ระหว่างวันที่ 21 – 27 กันยายน 2562 โดยในวันที่ 22 ก.ย. นายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้แทนจากชุมชนไทยในสหรัฐฯ กว่า 175 คน เพื่อสอบถามทุกข์สุข รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน

ในโอกาสนี้ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) ให้การสนับสนุนผู้แทนนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ 12 คน (11 มหาวิทยาลัย) เข้าพบนายกรัฐมนตรี และยื่นจดหมายแทนเสียงจากนักเรียนไทยในอเมริกาแก่นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (Thai Students Association in America and Canada –ATSAC) การสร้างโอกาสให้นักศึกษาไทยจากหลากหลายสาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยหรือนักเรียนทุนเอกชนมีโอกาสในการนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากต่างประเทศไปช่วยพัฒนาประเทศไทย

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พวกเรา ตัวแทนคณะนักเรียนไทยในสหรัฐฯ รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมรับฟังท่านปาฐกกับคณะคนไทย นักเรียนและนักวิชาชีพไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงวอชิงตัน (วต.) และ
สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯและแคนาดา (ATPAC)

พวกเราได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมประธานนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ณ กรุงวอชิงตันดีซี จัดโดยวต. เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เนื้อหาของการประชุมมีประโยชน์และน่าสนใจ อีกทั้งมีการระดมความคิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติในมิติต่างๆ ด้วยมุมมองของนักเรียนจากสายวิชาการที่หลากหลาย ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การประชุมนี้ทำให้เราเห็นว่า มีพี่ๆที่มีความสามารถและพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเรา โดยให้คำปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอยู่มากมายทั่วสหรัฐฯ นอกเหนือจากกลุ่มคนไทยเล็กๆ ที่พวกเรารู้จักตามมหาวิทยาลัยที่เรากำลังศึกษาอยู่ สิ่งหนึ่งที่นักเรียนกว่า 40 คนที่จาก 36 มหาวิทยาลัย เห็นด้วยเป็นมติเอกฉันท์คือ ความสำคัญของการจัดตั้งเครือข่ายสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (Thai Students Association in America and Canada –ATSAC)

พวกเราเล็งเห็นว่า เครือข่ายสมาคมนักเรียนไทยเป็นช่องทางให้เราสามารถติดต่อเพื่อนๆ พี่ๆ นักวิชาชีพจากสถาบันการศึกษาและองค์กรในสหรัฐฯ ที่มากด้วยความสามารถ น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับการพัฒนาศักยภาพของพวกเราเป็นอย่างยิ่ง การมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ในการประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น จะสนับสนุนการสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจของทุกฝ่ายให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศร่วมกัน เครือข่ายสมาคมนักเรียนจะช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรภาครัฐเช่นหน่วยงานต้นสังกัดของเด็กนักเรียนทุน หรือบริษัทในภาคเอกชนต่างๆอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้สะดวก เช่น ข่าวสารการจัดกิจกรรมวิชาการ ข้อมูลนักเรียนและพี่ๆนักวิชาชีพในสาขาต่างๆ การเปิดรับสมัครงานและทุนศึกษาต่อจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะดึงดูดนักเรียนไทยให้ กลับไปทำงาน เพื่อประเทศในด้านต่างๆ และการใช้งานบุคคลากรที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับเนื้องาน รวมไปถึงการชักชวน คณาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราที่เป็นคนต่างชาติให้เข้ามาร่วมทำโครงการที่มีประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ เครือข่ายสมาคมนักเรียนยังเป็นกระบอกเสียงกระจายข่าวสารไปยังนักเรียนที่ไม่อยู่ในระบบของรัฐ และคนไทยในกลุ่มวิชาชีพอื่นๆ ให้รับทราบและเข้าร่วมกับกิจกรรมของรัฐ สร้างฐานเครือข่ายของคนไทยให้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย

การจัดตั้งสมาคมนี้จะสามารถดึงคณะนักเรียนและนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯมาเสริมการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยประยุกต์หลัก Reverse Brain Drain ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 และพวกเราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯอย่างเป็นทางการและต่อเนื่องจากภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

พวกเรานักเรียนไทยในสหรัฐฯ มีความรักชาติ ห่วงบ้านเกิดเมืองนอน และมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาสังคมไทยให้มีความเจริญและสมบูรณ์พร้อม การที่พวกเราได้รับโอกาสมาเปิดโลกทัศน์ศึกษาหาความรู้ในต่างแดน ทำให้พวกเรามีแรงบันดาลใจ อยากกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในสหรัฐฯ ไปปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดจากความอุตสาหะของพี่ๆคนไทย พวกเรามีเป้าหมายเดียวกันคือร่วมพัฒนาประเทศ เพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้มีความสุขกับการอยู่บ้านหลังเล็กๆกว่าห้าแสนตารางกิโลเมตรตลอดไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง
ตัวแทนคณะนักเรียนไทยในอเมริกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *