สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) เป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักวิชาชีพไทยที่พำนักและทำงานอยู่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยมีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมความก้าวหน้าขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาในประเทศไทย

ในการประชุมประจำปีนักเรียนไทยและนักวิชาชีพไทย ปี 2562 คณะกรรมการบริหารและตัวแทนสมาคม ATPAC ได้เข้้าร่วมประชุมหารือ โดยมี ดร. เมธี เวชารัตนา ประธานสมาคม ATPAC ให้บรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทย 4.0 และ ATPAC – บทบาทของนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ ความท้าทายและโอกาสจากนโยบายปัจจุบันของไทย” และ Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และ Thailand Accreditation Board of Engineering Education (TABEE)

สมาชิกของ ATPAC ประกอบด้วยนักวิชาชีพซึ่งเป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีความตั้งใจในการช่วยพัฒนาประเทศไทยโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อววน.) ที่ได้จากสหรัฐฯ และแคนาดามาประยุกต์ใช้ สมาชิก ATPAC มีทั้ง นักวิชาชีพรุ่นใหม่จนถึงนักวิชาชีพอาวุโสที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขากว่า 30 ปี

ที่ผ่านมาสมาคม ATPAC มีส่วนช่วยในการพัฒนา ประเทศ เช่น

  • ให้คำแนะนำในการศึกษาและการทำงานแก่นักศึกษาและนักวิชาชีพรุ่นเยาว์
  • ช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยที่อยู่ในอเมริกาและแลแคนาดาผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
  • ให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนการก่อตั้งสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกา
  • จัดการประชุมเชิงวิชาการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลให้แก่นักศึกษาและนักวิชาชีพไทย

สาขา วทน. ที่สมาคม ATPAC เสนอแนะและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของไทย และช่วยยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันด้าน วทน. ของไทย

  • Big Data
  • Censors
  • Energy Storage
  • Water Resources Management

ในการประชุมประจำปีนักเรียนไทยและนักวิชาชีพไทย ปี 2562 คณะผู้บริหารและผู้แทนสมาคม ATPAC ได้คารวะหารือกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้รับ mandate ในการให้ข้อเสนองานวิจัยเพื่อทำร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย ที่สามารถช่วยพัฒนา วทน. และแก้ไขปัญหาสำคัญของไทยในปัจจุบันได้ โดยได้จัดทำและยื่นเอกสาร Whitepaper เพื่อให้ท่านนายกรัฐมตรีฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา รายละเอียดดังเอกสารในหน้า 19 – 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *