Universidad Mayor de San Andrés เมือง La Paz ประเทศโบลิเวีย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เก่าแก่อันดับสองของประเทศ และเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษา ชั้นนำของประเทศ สถาบันวิจัยวิจัยที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมี หลายสถาบัน เช่น The Institute of Ecology เป็นสถาบัน ที่วิจัยเกี่ยวกับสาขาพฤกษศาสตร์ และสาขาสัตววิทยา ศูนย์วิจัยนี้ เป็นผู้นำในการสร้างนโยบายและวางกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ในโบลิเวีย งานวิจัยที่สำคัญ เช่น การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การวิจัยด้านนิเวศเกษตร หรือ Agroecology

รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย

มีพื้นที่ 1,098,580 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศ ใจกลางอเมริกาใต้ที่หลากหลาย วัฒนธรรม เชื้อชาติ และภูมิศาสตร์ เป็นที่พักพิงของชาวชน พื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุด โบลิเวียมีประชากร 11.05 ล้านคน

โบลิเวียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยแร่ลิเทียมเป็น แหล่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นแร่สำคัญที่ใช้้ ผลิตแบตเตอรี และอุปกรณ์เก็บกักพลังงาน แต่ทั้งนี้ การพัฒนาทางด้าน วทน. ของประเทศ ยังไม่โดดเด่นมากนัก รัฐบาลโบลิเวีย เริ่มผลักดัน การพัฒนา โดยเฉพาะทางการศึกษา โดยมอบทุน การศึกษาให้นักศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ และ กลับมาทำงานให้กับประเทศบ้านเกิด ดังนั้น ภาคการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศอย่างมาก โดยจีนเป็นประเทศที่ไปลงทุน ในโบลิเวียจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *