I2T2 ก่อตั้งโดยรัฐบาลของรัฐ Nuevo León เม็กซิโก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลักดันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในนโยบายสาธารณะ การพัฒนาระบบ นิเวศนวัตกรรม และการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ Technology Research and Innovation Park (PIIT) ซึ่งเป็นศูนย์เพาะบ่มผู้ประกอบการของธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ วทน. ของรัฐ Nuevo León ตั้งอยู่ที่เมือง Monterey I2T2 มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบ สนองความต้องการของตลาด โดยเริ่มตั้งแต่การทำวิจัยและพัฒนา การคุ้มครองทรัพย์สิน ทางปัญญา การพัฒนาสินค้าและบริการ การสนับสนุนภาคการศึกษา ไปจนถึงการสร้าง ความร่วมมือกับต่างประเทศ ปัจจุบัน PIIT ถือเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของเม็กซิโก ปัจจุบันมีการยื่น ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์กว่า 500 โครงการ และมีโครงการร่วมมือกับต่างประเทศ หลายร้อยโครงการ ทำให้ PIIT เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ผู้นำในภูมิภาค ลาตินอเมริกา

สหรัฐเม็กซิโก เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ถึงเกือบ 2 ล้านตาราง กิโลเมตรเม็กซิโกจึงเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของทวีปอเมริกา และเป็น อันดับที่ 15 ของโลก นอกจากนี้ยังมีประชากร มากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก โดยมีการ ประมาณไว้ว่า เมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประเทศนี้มีจำนวนประชากร 128,632,000 ล้านคน เม็กซิโกมีศักยภาพและความพร้อมด้านวิทยา- ศาสตร์หลายด้าน เช่น เทคโนโลยีการเกษตร ประมง อาหาร และความหลากหลายทาง ชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูล wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *