มหาวิทยาลัย Cayetano Heredia เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้ง อยู่ ณ เมืองลิมา เปรู โดย Cayetano Heredia เป็นชื่อของนัก ฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 19 ของเปรู มหาวิทยาลัยแห่ง นี้ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของ ประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการตีพิมพ์บทความวิทยาศาสตร์ อันดับต้นของประเทศ สาขาวิจัยที่สำคัญ เช่น biomedical imaging, tissue engineering, biomaterials, biomechanics and rehabilitation เละ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการด้านการแพทย์

สาธารณรัฐเปรู

เปรูมีพื้นที่ 1,285,220 ตารางกิโลเมตร มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่ง หรือโกสตา (costa) เขตที่สูงหรือเซียร์รา (sierra) ส่วนที่สามคือเขตป่ารกทึบหรือเซลบา (selva) เป็นที่ราบกว้างขวาง ปกคลุมด้วย ป่าดิบชื้นแอมะซอนซึ่งมีความหลากหลายทาง ชีวภาพสูง เปรูมีประชากร 32.17 ล้านคน มีการสร้างความร่วมมือเพื่อจัดตั้ง Centers of Technological Innovation (CITES) เพื่อ สนับสนุนการพัฒนา ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและ ขยายไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง การนำความรู้และงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ในสาขาต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร เหมือนแร่ และสิ่งแวดล้อม เฟอร์นิเจอร์ทำ จากไม้ เครื่องหนังและรองเท้า งานเหล็ก โลจิติกส์ ซอฟต์แวร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *