เป็นบริษัทเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัมนาสุขภาพ ของชาวโคลอมเบีย ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่ทันสมัย การบริการจากผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนา การศึกษาด้านการแพทย์แก่สาธารณะ บริษัท BIMEDCO – GEMEDCO มีการสร้างความร่วมมือกับ ต่างประเทศ เช่น บริษัท General Electric (GE) โดยบริษัท BIMEDCO – GEMEDCO เป็น ตัวแทนในการวิจัย ผลิต และ จำหน่ายให้กับ GE นอกจากนี้ยังมีความสนใจกับการสร้างความ ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในเอเชียอีกด้วย

สาธารณรัฐโคลอมเบีย

พื้นที่ทั้งหมด 1,138,910 ตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจของโคลอมเบียมีอัตราการเจริญเติบ โตในอัตราสูงสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นโยบาย เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเร่งการสร้างงาน การสนับสนุนการค้าเสรี และการลดอุปสรรคทางการค้า แต่ยังคงมีการ อุดหนุนภาคเกษตรกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายดังกล่าวสามารถ ลดอัตราการว่างงานลงได้ และทำให้โคลอมเบีย มีเศรษฐกิจค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เอกวาดอร์ รัฐบาล มุ่งเน้นการส่งเสริมความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจ ให้แก่ประชาชนโคลอมเบีย และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะ ตลอดจนส่งเสริม ให้โคลอมเบียเป็นแหล่งการศึกษา และความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *