ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารฯ และให้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูล บทบาท แผนการและเป้าหมายของ สดร. ประเด็นที่คณะผู้บริหารฯ ให้ความ สนใจคือ สดร. ได้นำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ ไปใช้เพื่อส่งเสริมการศึกษาสะเต็ม และการนำศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับดาราศาสตร์ไปใช้ต่อยอดในสาขาอื่นๆ ได้ เช่น การแพทย์

สดร. ได้พาคณะผู้บริหารฯ ไปเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการหอดูดาว และ วิศวกรรม โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบเคลือบกระจกสำหรับ โครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟเพื่อเยี่ยมชมห้องทดลอง และงานวิจัยของ สดร. และเยี่ยมชมหอดูดาวแห่งชาติ ณ ดอย อินทนนท์

Dr. Kakimova กล่าวว่าหน่วยงานด้านดาราศาสตร์ของชิลีมี โครงสร้างที่คล้ายกับ สดร. แต่ยังด้อยกว่าในแง่ของการเข้าถึง สาธารณะและนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะโครงการออกแบบ กล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กและแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนที่สนใจนำไป ใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษา Dr. Kakimova แจ้งว่าชิลีมีโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก ต่างประเทศและดาราศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาที่ชิลีมีความ เชี่ยว ชาญ ชิลียินดีต้อนรับนักศึกษาไทยที่สนใจ ทั้งนี้ ชิลี มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดาราศาสตร์ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จากการที่มีพื้นที่ที่มีกายภาพที่เหมาะสมแก่การสังเกตการณ์ ท้องฟ้า (จำนวนวันฟ้าโปร่งในหนึ่งปีมากที่สุด)

Dr. Osorio กล่าวว่า รัฐบาลโคลอมเบียกำลังพยายามเข้าถึง สาธารณะและพัฒนาความรู้ด้าน วทน. ให้แก่ประชาชน นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ ของ สดร. เป็นตัวอย่างที่น่านำไปประยุกต์ใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *