ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ให้การตอนรับคณะผู้บริหารฯ และบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน โครงการที่สำคัญของ วว. เช่น โครงการ OTOP รวมถึง กลยุทธ์ในการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เช่น คูปองวิทย์เพื่อโอทอป มาตรการติดตามและ วัดผลของธุรกิจที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก วว. และโครงการที่ผลักดันให้ เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน นอกจากนี้ ดร.อาภารัตน์ฯ ยังกล่าวว่า วว. มีร่วมมือกับต่างประเทศบ้างแล้ว โดยปัจจุบันมีการเปิดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และเวียดนาม เข้ามาศึกษาและดูงาน

ดร.อาภารัตน์ฯ ได้พาคณะเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (Algal Excellent Center) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงการวิจัยสาหร่ายเพื่อผลิตเป็น เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสาหร่าย โดยปัจจุบัน วว. มีทั้งสาหร่าย น้ำจืดและน้ำเค็มจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำ ฐานข้อมูลกว่า 1,000 สายพันธุ์และพยายามศึกษาพัฒนาวิธีการเพิ่มผลผลิตจากสาหร่าย โดยการวิจัยการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเติบโต ซึ่งคณะ ผู้บริหารฯ ให้ความสนใจที่จะสร้างความร่วมมือกับกับศูนย์นี้เนื่องจาก ไทยมีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ ความรู้ และบุคลากรในการวิจัย ซึ่งผู้แทน จากทุกประเทศให้ได้มีการหารือแลกเปลี่ยน แสดงความสนใจต่อโครงการ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเม็กซิโก ได้แจ้งว่า อาจมีการเสนอการแลกเปลี่ยน วิจัย โดย PIIT ก็มีการเก็บตัวอย่างวิจัยเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *