คณะผู้บริหารฯ ได้พบกับ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผอ. สำนักการเกษตรต่างประเทศ กษ. เพื่อหารือเกี่ยวกับ โครงสร้างของ กษ. ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ กษ. การวิจัยต่างๆ และแผนความร่วมมือกับ ต่างประเทศของ กษ. ดร.วนิดาฯ กล่าวว่า วิทยาศาสตร์มีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ทั้งในด้านการผลิตของเกษตรกร การเพิ่มมูลค่าและการทำตลาดสินค้าเกษตรกรรม และการส่งออกผลิตภัณฑ์ เกษตรสู่ต่างประเทศ

ดร.วนิดาฯ ให้ข้อมูลว่า กษ. มีความสนใจที่จะสร้างความร่วมมือด้าน วทน. กับ ประเทศในลาตินอเมริกา เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่สำคัญของ ประเทศเช่นกัน โดย กษ. มีการให้เงินทุนสนับสนุน การวิจัย ซึ่งแม้ว่าจะให้เฉพาะนักวิจัยของ กษ. เท่านั้น แต่นักวิจัยสามารถทำงานร่วมกับนักวิจัยจากต่างประเทศได้ โดยเงินทุนสนับสนุนการวิจัยนี้มีหลายระดับแล้วแต่ความสำคัญและความเหมาะสมของโครงการ

จากการหารือพบว่า สาขาการวิจัยที่มีความสนใจตรงกันมีหลายสาขา เช่น การวิจัยที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพอากาศโลก ความปลอดภัยของอาหาร น้ำมันปาล์ม และกาแฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *