“ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศโดยมีเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน การสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับต่างประเทศในมิติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนา วทน. ของไทย โดยที่ผ่านมาไทยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือกับประเทศที่เป็นผู้นำด้าน วทน. ของโลก อย่างสหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม การแสวงหาความร่วมมือกับประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยกัน (South – South Cooperation) ได้กลายเป็นประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่น่าสนใจ และมีตัวเลือกใหม่ๆ ที่ท้าทาย เนื่องจากประเทศในกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกับไทยในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และลักษณะ นิสัยของผู้คน ทำให้การสร้างความร่วมมือเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างที่เห็นได้ เช่น จีน อินเดีย และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนา ด้วยกันนั้น นำไปสู่การแลกเปลี่ยนความชำนาญและผสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีความ เชี่ยวชาญด้าน วทน. ที่แตกต่างกัน โดยความเชี่ยวชาญด้าน วทน. ของประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และการพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างความร่วมมือ ในการสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการทูตวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้มี ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รัฐบาลในสาย วทน. ซึ่งเป็น คนในวงการที่เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศที่สำคัญ ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและมีความน่าสนใจในการสร้างความร่วมมือด้าน วทน. เนื่องจาก แม้ว่าประเทศในกลุ่มนี้จะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทย แต่ก็มีลักษณะหลายอย่างที่คล้ายถึงกับไทย ไม่ว่าจะเป็นสภาพปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญา ท้องถิ่น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม Pacific Alliance ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มีการลงทุนในการพัฒนา วทน. และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศมีความก้าวหน้าด้าน วทน. อย่างเห็นได้ชัดในหลายสาขา เช่น ชิลี ในด้านดาราศาสตร์ โคลอมเบียในด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและเกษตรกรรม เม็กซิโกในด้านฟิสิกส์และ อวกาศ และเปรูในด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *