จัดเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก ในแต่ ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 2 ล้านคนจาก ทั่วโลก สวนสัตว์นี้ก่อตั้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 ปัจจุบันนี้มีสัตว์กว่า 2,700 ตัว มากกว่า 390 สายพันธ์ุ ซึ่งหนึ่งในสี่เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ National Zoo Park เป็นสวนสัตว์ที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็นผู้นำในการดูแลรักษา วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการอนุรักษ์สัตว์

ที่อยู่ Smithsonian’s National Zoo & Conservation Biology Institute 3001 Connecticut Ave., NW Washington, DC 20008

เว็บไซต์ https://nationalzoo.si.edu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *