พิพิธภัณฑ์นี้ เป็นพิพิธพันธ์เพียงแห่งเดียว ในสหรัฐอเมริกาที่จัดแสดงตัว อนุรักษ์ และ ศึกษาศิลปะ และวัฒนธรรมแอฟฟริกา ซึ่ง สนับสนุนให้มีการค้นพบและสร้างความ ประทับใจ ในศิลปะของทวีปแอฟริกาและมนุษยศาสตร์

ที่อยู่ 950 Independence Avenue, SW Washington, DC

เว็บไซต์ africa.si.edu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *