Freer Gallery of Art เป็นห้องจัดแสดงงาน ศิลปะจากทวีปเอเชีย จักวรรดิ์อียิปต์โบราณ และงานศิลปะที่สำคัญบางชิ้นจากสหรัฐฯ ห้องจัดแสดงภาพแห่งนี้มีชิ้นงานทั้งสิ้นกว่า 25,000 ชิ้น ครอบคลุมช่วงเวลากว่า 6,000 ปี ในประวัติศาสตร์ Freer Gallery of Art ได้จัด แสดงชิ้นงานผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการ Google Art Project ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียก ชมภาพชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างละเอียดเหมือนกับ ได้เห็นของจริง

ที่อยู่ Jefferson Drive and 12th Street, SW Washington, DC

เว็บไซต์ https://www.freersackler.si.edu/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *