สภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา (National Research Council – NRC) เป็นองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐบาล แคนาดาที่รายงานต่อรัฐสภา ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจ (Minister of Innovation, Science and Economic Development) โดยมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนนวัตกรรมด้าน อุตสาหกรรมความก้าวหน้าของการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี NRC สามารถช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมและ รัฐบาลดำเนินการตามภารกิจลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการวิจัย เชิงภารกิจและการพัฒนาเทคโนโลยี โครงการของ NRC มุ่งเน้นไปที่วิทยาการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ต่อแคนาดา และเป็นสาขาที่แคนาดามีความโดดเด่น

NRC ประกอบด้วยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ 4 สาขา ได้แก่ 1) การขนส่งและการผลิต 2) วิศวกรรม 3) ชีววิทยาศาสตร์ และ 4) เทคโนโลยีอุบัติใหม่ พัฒนา มีศูนย์วิจัยเฉพาะด้านรวม 14 แห่งที่มุ่งเน้นไป ที่ภาคอุตสาหกรรมหลักหรือสาขา R&D แต่ละแห่งได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้นำภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แผนกการวิจัยที่มีอยู่ ศูนย์วิจัยเหล่านี้เป็นตัวแทนพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์และ มูลค่าทางเศรษฐกิจของแคนาดา ภายในศูนย์การวิจัยแต่ละแห่ง มีโครงการหลากหลายที่มุ่งเน้นที่การพัฒนา วทน. ตามลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และความท้าทาย ผ่านการให้บริการด้านคำปรึกษาและด้านเทคนิค เชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งภายในประเทศ และกับภายนอกประเทศ

ศูนย์วิจัยทั้ง 14 แห่งของ NRC ประกอบด้วย

 1. Advanced Electronics and Photonics Research Centre เน้นความเชี่ยวชาญและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์สารกึ่งตัวนำและการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (คล้ายกับ NECTEC ของไทย)
 2. Aerospace Research Centre เน้นการวิจัยพัฒนาในการออกแบบการผลิตการ ปฏิบัติงานและการบำรุงรักษายานพาหนะทาง อากาศและอวกาศ
 3. Aquatic and Crop Resource Development Research Centre เน้นงานวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับพืชอาหารและสัตว์ น้ำ ที่เป็นแหล่งอาหารและภาคผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่น ๆ
 4. Automotive and Surface Transportation Research Centre เน้นการส่งเสริมทักษะการผลิตขั้นสูงเพื่อช่วยในการพัฒนายานพาหนะที่เบาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดมากขึ้น
 5. Construction Research Centre ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตวัสดุก่อ สร้างและข้อบังคับความปลอดภัยจากอัคคีภัยโครง สร้างพื้นฐานและอื่น ๆ
 6. Digital Technologies Research Centre ศูนย์เทคโนโลบีดิจิทัล ที่เน้นปัญญาประดิษฐ์, ชีวสารสนเทศศาสตร์, blockchain, ความปลอดภัย ทางไซเบอร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประมวลผล ภาษา
 7. Energy, Mining and Environment Research Centre ศูนย์ที่ส่งเสริมงานวิจัยด้านการลดความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ระดับโลกในภาคพลังงานและเหมือง
 8. Herzberg Astronomy and Astrophysics Research Centre ศูนย์วิจัยด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (คล้ายกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย สดร. ของไทย)
 9. Human Health Therapeutics Research Centre ศูนย์ที่ทำการการพัฒนาและผลิตวัคซีนสำหรับการบำบัดขั้นสูง และเทคโนโลยีการวินิจฉัย
 10. Medical Devices Research Centre ศูนย์วิจัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญใน การพัฒนาเทคโนโลยีการวินิจฉัยทางการแพทย์
 11. Metrology Research Centre ศูนย์วิจัยด้านมาตรวิทยา ดำเนินการวิจัยการวัด และให้บริการด้านมาตรวิทยาเพื่อให้บริการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (คล้ายกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วศ)
 12. Nanotechnology Research Centre ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี ที่ออกแบบโครงสร้าง พื้นฐานในการวิจัยนาโนวิทยาศาสตร์ที่ใช้ข้ามสาขาวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ (คล้ายกับ NANOTEC ของไทย
 13. Ocean, Coastal and River Engineering Research Centre ศูนย์ติดตามและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม ในมหาสมุทร ชายฝั่งทะเลและแม่น้ำ
 14. Security and Disruptive Technologies Research Centre ศูนย์ที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกวัสดุขั้นสูงโฟโตนิกส์ และเทคโนโลยี ควอนตัม

นอกจากนั้น ยังมี Collaboration Centre ภายในที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ความร่วมมือกับสถาบันทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาความเชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในสาขาที่กำหนดไว้ ศูนย์เหล่านี้จะขยายผลของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ให้เกิดมูลค่าและข้ามพรมแดนเพื่อสนับสนุน การแสวงหาความเป็นเลิศด้านการวิจัย และตลาดการค้าที่มี วทน. เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่าง NRC และพันธมิตรเช่นมหาวิทยาลัยและรัฐบาลอื่น ๆ และหน่วยงานวิจัยใน สาขาการวิจัยทั่วไป ช่วยส่งเสริมการค้นพบ วทน. ใหม่ๆ ที่สามารถแบ่งปันสิทธิประโยชน์จากสิทธิบัตรและการค้า ทางเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน NRC ได้ระดมฐานข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและเครือข่าย ความเป็นเลิศในแต่ละสาขาไว้ เพื่อสร้างความร่วมมือที่มีหัวข้อการวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน นักวิจัยจากองค์กร ที่เข้าร่วมจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันอุปกรณ์ พร้อมทั้งทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับโครงการความร่วมมือ รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดการฝึกอบรมให้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *