(ภาพบน) รศ.ดร. สรนิต ศิลธรรม ปวท. และ Mr. Iain Stewart ประธาน NRC ได้ลงนามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยร่วมมือด้าน วทน. โดยมี ออท. มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ดร. กัญญวิมว์ กีนติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรี วท. และ น.ส. Mary-Louise Hannan กรรมการบริหาร Global Affairs Canada เป็นสักขีพยาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา (The National Research Council of Canada – NRC) ได้ร่วมลงนามในบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา เมื่อวันที่ 9ธันวาคม 2562 โดยในพิธีลงนาม มีผู้เข้าร่วมราว 40 คน ประกอบด้วยคณะ ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยีของไทย ซึ่งมี ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรี และ รศ. นพ. สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยมี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ร่วมเป็นสักขีพยานฝ่ายไทย ในส่วนของ NRC ประกอบด้วย Dr. Iain Stewart ประธาน NRC และ Dr. Roman Szumski รองประธานฯ รวมทั้ง น.ส. Mary-Louise Hannan กรรมการบริหาร Global Affairs Canada (กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา)

Mr. Iain Stewart ประธาน NRC ได้กล่าวแสดง ความยินดีที่ทั้งสองประเทศจะมีความร่วมมือด้าน วทน. ในหลายๆมิติ โดยเฉพาะในนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ และ เกษตรกรรมสมัยใหม่ ซึ่งแคนาดาพิจารณา ว่าไทยมี ความก้าวหน้า น.ส. Mary-Louise Hannan กรรมการบริหาร Global Affairs Canada กล่าวเสริม ว่าแคนาดาให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่าง ไทยและแคนาดา พร้อมยินดีกับการลงนามครั้งนี้ อีกทั้ง มีความคาดหวังว่าจะมีความร่วมมือด้าน วทน. ที่จะเกิดจากการลงนามครั้งนี้กับไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะการที่รัฐบาลแคนาดาได้มีการเพิ่มงบประมาณด้านความร่วมมือกับต่างประเทศในด้าน วทน. มากขึ้น พร้อมรอคอยการที่ไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพจัด การประชุม ASIAN SUMMIT 2019 จะเชิญนายก- รัฐมนตรี Justin Trudeau เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ด้วย

ด้าน ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้ช่วย รมว. วท. (อดีต ผอ. BIOTEC) กล่าวว่า ไทยยินดีกับความ ร่วมมือในครั้งนี้และในฐานะประธานการประชุม ASIAN SUMMIT 2019 ไทยอยากให้แคนาดาร่วมมี บทบาทในการพัฒนาความยั่งยืนในภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลชีวภาพ อาหาร และ เกษตรกรรม

ดร. กัญญวิมว์ กีนติกร ผู้ช่วยรัฐมนตรี วท. พร้อม รศ.ดร. สรนิต ศิลธรรม ปวท. และคณะ ได้ร่วมหารือกับน.ส. Jennifer Miller อธิบดีด้าน Innovation Supercluster Initiative, ISED

Women in Engineering and Science Symposium

หลังจากพิธีลงนาม MoU NRC ได้จัดสัมมนาใน หัวข้อ “สตรีในวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์” ขึ้นโดย แคนาดาได้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทของสตรี ในภาควิศวกรรมและวิทยาศาตร์แต่ยังมีสัดส่วนของ สตรีในภาคดังกล่าวน้อย จึงอยากเรียนรู้จากไทยที่มี สัดส่วนของสตรีในภาควิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ถึงว่าร้อยละ 56 หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอผลงาน ของนักวิจัยไทยที่ได้ผ่านโครงการ Women in Engineering and Science (WES) จำนวนกว่า 8 ท่าน ซึ่งได้เดินทางมาจากไทยและที่ทำงานในแคนาดา มาเข้าร่วม เช่น ดร. จิรดา สิงขรรัตน์ ผู้อำนวย การสำนักความร่วมมือต่างประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.ดร. พรรณนฤมล เต็มดี สถาบันเทคโนโลยี สารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง โดยระหว่างปี พ.ศ. 2539 – 2547 มีนักวิจัยสตรีในด้าน STEM เข้าร่วมโครงการ กว่า 20 คน โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและ NRC โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทใน STEM มากขึ้นโดยการให้ผู้เข้าร่วมเข้ามาเรียนรู้และ ทำวิจัยที่หน่วยงานวิจัยของ NRC แคนาดาได้ และ NRC ได้เปิดให้นักเรียนนักวิจัยไทยสมัครเข้าร่วม โครงการดังกล่าวพร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เดินทางและค่าอาหารที่พักอาศัย แก่ผู้เข้าร่วม โครงการอีกด้วย

กระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ การ พัฒนาเศรษฐกิจ (Ministry of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

ผู้ช่วยรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าพบ น.ส. Jennifer Miller อธิบดีด้าน Innovation Supercluster Initiative, ISED ซึ่ง น.ส. Miller ได้กล่าวถึง Innovation Superclusters Initiative – ISI ดังนี้ ISI เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ บรรษัทขนาดต่างๆและมหาวิทยาลัยร่วม กันจัดตั้ง Consortium และพัฒนา แผนการทำงานและแผนธุรกิจร่วมกันเพื่อขอรับทุนจากรัฐบาลแคนาดา โดย Consortium ดังกล่าวจะต้อง จัดตั้งใน พื้นที่ๆกำหนดรัฐให้และต้องประกอบด้วยบรรษัทขนาดใหญ่ กลางและเล็กทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มี ความสนใจร่วมกันในการพัฒนาเทคโน- โลยีและนวัตกรรมด้านใดด้านหนึ่งใน 5 Superclusters ที่ได้เลือกสรรมาอย่างดี

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *