Category:

ประกาศการจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อดำเนินโครงการของสำนักงานปี 2562

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำเนินโครงการของสำนักงานฯ อ่านต่อ

Posted On :