สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดการประชุมประธานนักเรียนไทยในสหรัฐฯ ปี 2561 ในวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีผู้เข้า ประชุมคือ นักศึกษาที่เป็นประธานและตัวแทนจากสมาคมนักเรียนไทยจากมหาวิทยาลัย ต่างๆ ในสหรัฐฯ เช่น Columbia, Cornell, Georgia Tech, Harvard, MIT, Stanford, UC-Berkeley, UW-Madison, Yale ฯลฯ จำนวน 39 คน หัวหน้าสำนักงานและ เจ้าหน้าที่สำนักงานต่างๆ ใน สอท. และวิทยากรรับเชิญ 6 ท่าน

อัครราชทูต บุศรา กาญจนาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาในที่ประชุม โดยมี ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และหัวหน้าสำนักงานในสถานเอกอัครราชทูต ได้แก่ ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อท. สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และ คุณสุมาลี สถิตชัยเจริญ อท. สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง และรองหัวหน้าสำนักงาน ได้แก่ อทป. ฝ่ายการเมือง อทป. สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ และ อทป. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมพิธีการเปิดการประชุม

การประชุมเริ่มด้วยการกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุมของ ดร. เศรษฐพันธ์ฯ โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) ต้องการให้นักศึกษาในสหรัฐฯ รับทราบและตระหนักถึงการมี สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ รวมทั้งทีมประเทศไทยจากกระทรวงต่างๆ ที่พร้อมให้ คำปรึกษา 2) ให้นักศึกษาไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนทุนในสหรัฐฯ และนักเรียน ทุนส่วนตัวเข้าใจว่าตนล้วนมีบทบาทในการช่วยพัฒนาประเทศและสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการได้ อย่างเท่าเทียม 3) ให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้รู้จักกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada) ที่เป็นช่องทางรวมกลุ่มของ Technocrat 4) ได้แลก เปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนทุนรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางนำวิชาการกลับไปใช้ในการพัฒนาประเทศและโอกาสฝึกฝนตนในสหรัฐฯ ก่อนกลับประเทศ 5) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสายวิทย์ และศิลป์ ได้มีโอกาสร่วมงานกัน โดยเฉพาะในขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังจะปรับเปลี่ยนเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทุกสาขาไว้ด้วยกัน

จากนั้น ท่านอัครราชทูตฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาในที่ประชุม โดยกล่าวถึงยุทธศาสตร์ประชารัฐ ซึ่งมาจากคำว่า “ประชา(ชน)” รวมกับคำว่า “รัฐ” เป็นยุทธศาสตร์ที่เปิดช่องให้ประชาชนหรือภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลเรื่องต่างๆ และไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับ รัฐบาล นอกจากนี้ ท่านอัครราชทูต ยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 50 ตำแหน่ง โดยไม่จำกัดสาขา ซึ่งหมายถึง พี่น้องด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แม้กระทั่งแพทยศาสตร์ ก็สามารถเป็นนักการทูตได้


การบรรยายของวิทยากรรับเชิญ

การประชุมในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ 6 ท่านจากหลากอาชีพหลายสาขา ดังนี้

การบรรยายเรื่อง “ATPAC Role for Thailand Development” และกิจกรรมในอนาคตของสมาคม ATPAC โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา และ ดร. วีระ จันทร์คง

ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา ศาสตราจารย์ ภาควิชา Civil and Environmental Engineering มหาวิทยาลัย New Jersey Institute of Technology รัฐ New Jersey ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา ให้การบรรยายในหัวข้อ “ATPAC Role for Thailand Development” โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา กิจกรรมและผลงานที่สำคัญ และแผนงานในอนาคตของสมาคม ATPAC ที่นักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ นอกจากการแนะนำให้นักศึกษารู้จักสมาคม ATPAC แล้ว ดร.เมธีฯ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้นักศึกษาเห็นว่าประเทศไทยต้องการกำลังสมองคนจากคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนที่มีความเชี่ยวชาญใน สาขาต่างๆ ที่จำเป็นต่อวิสัยทัศน์ Thailand 4.0 ที่สามารถ พัฒนาให้เป็นจุดแข็งของประเทศได้ และให้แรงบันดาลใจแก่ คนรุ่นใหม่ในการนำเอาความรู้และความเชี่ยวชาญในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศบ้านเกิด

 

 

 

 

 

จากนั้น ดร.วีระ จันทร์คง รองศาสตราจารย์ ภาควิชา Electrical Engineering and Computer Science มหาวิทยาลัย Case Western Reserve University รัฐ Ohio กรรมการบริหารสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับAnnual ATPAC-MOST-OHEC-IPST Conference การประชุมครั้งต่อไปของสมาคม ATPAC ซึ่งจะเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้ธีม “Building Human Capital for Thailand 4.0: Smart Sensors” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

– ให้ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์เชิญนโยบาย Thailand 4.0 แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
– เปิดเวทีให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
– สร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาชีพและนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา

กลุ่มเป้าหมายของการประชุม คือ ผู้มีส่วนตัดสินใจเชิงนโยบาย (วท. สกอ. สสวท. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขา Smart Sensors (เช่น NANOTEC เครือข่าย QRC และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) นักศึกษาจาก พสวท. นักศึกษาไทยในสหรัฐฯ สมาชิกสมาคม ATPAC ฯลฯ

บรรยายเรื่อง “ภาคเอกชนกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (แนวคิดประชารัฐ) โดย คุณ เมขลา ทอมป์สัน บริษัท Westat

คุณ เมขลา ทอมป์สัน (Mekkla Thompson) (Master of Public Health – M.P.H, CHES) Senior Study Director/ Project Manager แผนก Health Study บริษัท Westat เมือง Rockville รัฐ Maryland สหรัฐเมริกา ให้การบรรยายในหัวข้อ “ภาคเอกชนกับการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (แนวคิดประชารัฐ)” โดย คุณเมขลาฯ ให้การบรรยายถึงประสบการณ์ การทำงานที่บริษัท Westat ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติทางด้านการแพทย์ การศึกษาทางสุขภาพและสุขอนามัย การคมนาคมที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการให้คำแนะนำด้านการสื่อสารและ คุณเมขลาฯ มีประสบการณ์ทำงานในสาขาการวิจัยทางการแพทย์รวมถึง การวิจัย ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โรคระบาด วัคซีน โดยเฉพาะทางด้าน HIV และ Tuberculosis การจัดทำแบบสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนา ศักยภาพด้านการวิจัยทางการแพทย์และให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับการทำวิจัยให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอนอกจากจะทำงานกับหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ เช่น National Institutes of Health (NIH) แล้ว เธอยังได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยร่วมกับหลายๆ หน่วยงานในประเทศไทยอีกด้วย เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ โครงการ One-health และโครงการต้านวัณโรค เป้าหมายหนึ่งของเธอ คือ การใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของเธอในการทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยที่คุณเมขลาฯ กำลังรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันคือ โครงการฝึกอบรมทางด้านการวิจัยวัณโรค ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Westat มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะมีทั้ง ในรูปแบบการอบรมระยะสั้น การศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน NIH ของสหรัฐฯ การบรรยายของเธอต้องการเน้นให้นักศึกษาในที่ประชุมได้เห็นว่า แม้ว่าเธอจะทำงานให้แก่บริษัทเอกชนต่างประเทศ แต่เธอก็สามารถหาช่องทางในการทำงานที่สร้างประโยชน์ ให้แก่ประเทศไทยได้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ตัวเธอเองที่เป็นคนที่มีความสุขที่สุด

บรรยายเรื่อง “คนรุ่นใหม่ร่วมใจพัฒนาชาติ แนวทางประยุกต์การทำงานแบบตะวันตก ให้เข้ากับสังคมไทย” โดย ดร.จักร ตันธนะ Research Chemical Engineer, RTI

ดร.จักร ตันธนะ นักวิจัยวิศวกรรมเคมี บริษัท RTI International มลรัฐ North Carolina สหรัฐอเมริกา บริษัท RTI International เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ให้บริการด้านการทำวิจัยและพัฒนา โดยมีกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นทั้งภาครัฐบาล
และเอกชนในหลายๆ ประเทศโลก ดร.จักรฯ และคณะนักวิจัยของ RTI International ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการวัดผลทางเศรษฐกิจและสังคมที่ได้จากการตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และการวิจัยในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ นอกจากนี้ ดร.จักรฯ ยังได้ให้คำแนะนำสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในการเตรียมตัวและปฏิบัติตัวให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับคนไทยและหน่วยงานไทย เช่น การเปิดใจรับฟังผู้ใหญ่ การทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน ฯลฯ

 

บรรยายเรื่อง “การปรับโครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และนโยบายประเทศไทย 4.0” โดย ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ดร.เศรษฐพันธ์ฯ ให้บรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงที่หลักการของการตั้งกระทรวงใหม่ ภารกิจ การปฏิรูป การบริหาร และนโยบายใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่ เข้าใจถึงบทบาทของนักเรียนทุนและข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้นักศึกษาได้เห็นว่า วท. และหน่วยงานราชการของประเทศไทย มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของคนรุ่นใหม่ที่ประสงค์จะกลับไปทำงานในประเทศไทยหลังจากสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ ดร.เศรษฐพันธ์ฯ ยังได้บรรยายถึง เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญหนึ่งในการสนับสนุนการวิจัยและนัวตกรรมของไทย โดย EECi จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ช่วยกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ช่วยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเทคโนโลยี รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่ที่จะพัฒนา Sandbox โดยจะเป็นพื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการทดลองทดสอบงานวิจัยหรือนวัตกรรม และทำให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ปัจจุบันมี ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งโครงการ EECi จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหนึ่งของ ประเทศไทย

บรรยายเรื่อง “Gear up to compete in the global talent market” โดย คุณขวัญ เซเกล, CEO และ Founder International Career Advisory, Inc.

คุณขวัญ เซเกล เป็นคนไทยที่เคยทำงานด้านฝ่ายบุคคลให้แก่บริษัท Deloitte ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีหนึ่งในสี่แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในภายหลัง เธอได้ลาออกมาเปิดบริษัทของตัวเอง ชื่อ ICaway (International Career Advisory, Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทที่ช่วยนักเรียนต่างชาติในสหรัฐฯ ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ ความเป็นผู้นำซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการหางานและทำงานในสหรัฐฯ

คุณขวัญฯ ให้บรรยายเกี่ยวกับทักษะและทัศนคติที่บริษัทต่างๆ ในสหรัฐฯ และทั่วโลกต้องการจากพนักงาน วิธีการเพิ่มโอกาสและประสบความสำเร็จในตลาดงานสหรัฐฯ ฯลฯ นอกจากนี้ คุณขวัญยังได้ฝากข้อคิดให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์หรือจำเป็นต้องกลับไปทำงานที่ประเทศไทย ให้กอบโกยความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในสหรัฐฯ ให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นจากการฝึกงาน การทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ ฯลฯ เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนำเอาประสบการณ์ต่างๆ ไปใช้ในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *