การแนะนำตัวและบรรยายเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทย
ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

ส่วนหนึ่งของการประชุม คือ การเปิดเวทีให้นักศึกษาที่มาร่วมประชุมได้ขึ้นมาแนะนำตัว บอกเล่าเกี่ยวกับสมาคมคนไทยในมหาวิทยาลัยหรือรัฐของตนเอง และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆ ของชมรม เช่น กิจกรรมการแสดงประจำปีของสมาคมคนไทย และกิจกรรม Coffee buddy ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดให้นักเรียนไทยที่สนใจลงชื่อ โดยในทุกๆ สองสัปดาห์จะมีการสุ่ม จับคู่นักเรียน ให้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการพบปะกับตัว หรือผ่านระบบ สื่อสารออนไลน์ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้เครือข่ายคนไทยแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ฯลฯ

New Gen Voice!

ารประชุมนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกัน brainstrom แสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคำถาม 4 ข้อ 1) คุณอยากได้อะไรจากประเทศไทย? 2) คุณสามารถทำอะไรให้แก่ประเทศไทยได้บ้าง? 3) ข้อแนะนำจากนักศึกษาในการตั้ง Association Committee (คณะ กรรมการที่เป็นนักศึกษา) ของสมาคม ATPAC 4) ขอแนะนำสำหรับกิจกรรมในอนาคตโดยผลของการหารือ สรุปได้ดังนี้

1) คุณอยากได้อะไรจากประเทศไทย?

 • การให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการในการลงเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง เช่น Harvard University และ Georgia Tech เปิดหลักสูตรปริญญาผ่านโดยเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลของไทยควรใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ เพราะสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แต่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการส่งนักศึกษาไปศึกษาที่ต่างประเทศ
 • การแก้ไขปัญหานักเรียนทุนที่ค้นพบความชอบของตนเองภายหลังจากที่ตอบรับทุนไปแล้วแต่ไม่สามารถ เปลี่ยนสาขาที่เรียนได้
 • อยากให้หน่วยงานต้นสังกัดช่วยระบุหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก เพราะในปัจจุบันนี้ นักศึกษาสามารถกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้เอง ทำให้หลายครั้งหัวข้อที่คิดขึ้นมานั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่แท้จริงได้ จึงไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์
 • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาธารณะต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาหรือนักวิจัยสามารถนำไปใช้งานได้เมื่อต้องการ ซึ่งนอก จากจะเป็นประโยชน์ของนักศึกษาและนักวิจัยแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศด้วย
 • การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาและเยาวชน
 • การพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนในโรงเรียน เช่น ห้องสมุดสาธารณะที่ทันสมัย
 • การสร้างแรงจูงใจและค่าตอบแทนเพื่อดึงดูดบุคลากรจากต่างประเทศ
 • ความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ
 • การช่วยนักศึกษาในการหางานในบริษัทและสายอาชีพต่างๆ เช่น การจัดงานหา

 

2) คุณสามารถทำอะไรให้แก่ประเทศไทยได้บ้าง?

 • นำเอาความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดจากต่างประเทศ นำไปช่วยพัฒนาประเทศ ปฏิรูประบบต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
 • นักศึกษาที่มีโอกาสทำงานในต่างประเทศมีเครือข่ายและมีโอกาสในการทำวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติ ดังนั้น นักศึกษาในกลุ่มนี้สามารถผลิตงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทย
 • สามารถเป็นตัวอย่าง เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำให้แก่นักศึกษาไทยรุ่นต่อไป
 • เป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสู่ประเทศไทย
 • นักศึกษาสามารถสละเวลาส่วนตัวในการเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือให้แก่นักศึกษารุ่นต่อไป
 • สำหรับนักศึกษาที่มีครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจ หลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาและกลับไปดำเนินธุรกิจ สามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนรุ่นต่อๆ ไปได้ เช่น การเปิดรับการฝึกงาน การจัดตั้งทุนการศึกษา ฯลฯ

 

3) ข้อแนะนำจากนักศึกษาในการตั้ง Association Committee (คณะกรรมการที่เป็นนักศึกษา) ของสมาคม ATPAC

 • สมาคม ATPAC ควรมีการนำเอาสื่อ social media มาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 • การให้คณะกรรมการที่เป็นนักศึกษาเป็นแกนนำในการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสมาคม ATPAC ที่เป็นคนทำงาน กับนักศึกษาไทยคนอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษา
 • ใช้กลุ่มนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในรัฐต่างๆ ช่วยเป็นผู้ประสานงานกับสมาชิกคนอื่นๆ ทั่วประเทศ

4) ขอแนะนำสำหรับกิจกรรมในอนาคต

 • ใช้ระบบ Teleconference เพื่อให้ผู้เข้าประชุมที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมประชุมสามารถมีส่วนร่วมได้
 • มีการเปิดให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นเกี่ยวกับหัวข้อและประเด็นที่จะใช้ในการประชุม
 • มีการประชาสัมพันธ์โอกาสในการฝึกงานหรือสมัครงาน
 • ขยายขอบเขตหัวข้อให้ครอบคลุมภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนด้วย

 • สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ได้สร้างเครือข่ายกับประธานนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐฯ ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้จะสามารถช่วยขยายเครือข่ายไปยังนักศึกษาคนอื่นๆ ได้
 • ได้ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์เกี่ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาไทยได้รับทราบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นการสร้างภาพรัฐที่ดีให้แก่หน่วยงาน
 • ได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ จากกลุ่มนักศึกษาที่มาร่วมประชุม
 • ได้ข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ โดยจะมีการมอบหมายให้กลุ่มนักเรียนที่มี ความเชี่ยวชาญในระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบและดำเนินการต่อในอนาคต
 • เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน โดยทำให้นักศึกษารู้สึกว่า หน่วยงานรัฐบาลยินดีรับฟังและต้องการ พวกเขา พวกเขาสามารถเข้าถึงหน่วยงานรัฐบาลได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *