สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ณ กรุงวอชิงตัน  ได้จัดกิจกรรมการนำคณะนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศลาตินอเมริกาที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาไปเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 – 22 สิงหาคม 2561 โดยมีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 คน จาก 3 ประเทศ  ได้แก่ อาร์เจนตินา (ประเทศกลุ่ม HDI ระดับสูงมาก ที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ) โบลิเวีย และปารากวัย (ประเทศกลุ่ม HDI ระดับปานกลาง) ดังมีรายชื่อ ดังนี้

  1. Ms. Martinez, Fabiana Lilian (ประเทศอาร์เจนตินา) อาจารย์จาก National University of Salta ประเทศอาร์เจนตินา ได้รับทุน Fulbright มาทำวิจัย ร่วมกับ Medical School, University of Maryland สหรัฐอเมริกา
  2. Ms. Lourdes Martinez Rojas  (ประเทศปารากวัย) จาก University of Massachusetts, Amherst ซึ่งได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอะซุนซิโอน เพื่อกลับไปเป็นอาจารย์ในคณะ Natural and Exact Sciences มหาวิทยาลัยแห่งชาติ กรุงอะซุนซิโอน
  3. Mr. Guillermo Hajime Kurita (ประเทศปารากวัย เชื้อชาติญี่ปุ่น) จาก Florida University ซึ่งได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติอะซุนซิโอน เพื่อกลับไปเป็นอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ กรุงอะซุนซิโอน
  4. Dr. Mohammed Andres Mostajo Radji (ประเทศโบลิเวีย) จาก University of California San Francisco  สำเร็จการศึกษาและเป็นนักวิชาการที่ทำงานวิจัยด้าน Biotechnology and wildlife

กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนี้มีดังต่อไปนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา คณะนักศึกษาฯ เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างและภารกิจของ สวทช. และโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (EECi) จาก ดร.หงษ์สุดา สอนกลิ่น เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์อาวุโสด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งในที่ประชุม นักศึกษาจากประเทศอาร์เจนตินาได้แสดงความสนใจเกี่ยวกับ โครงการ NSTDA Postdoctoral Fellowship Program ของ สวทช. และข้อมูลแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาอื่นๆ เนื่องจากสถาบันต้นสังกัด The Natural Sciences School of the National University of Salta กำลังให้ความสนใจและพยายามสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยใหม่กับต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายภายใต้หัวข้อ “Amazonia to Patagonia มารู้จักอเมริกาใต้เพื่อนที่อยู่ไกลที่สุดของเรา” ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๒๕๖๑
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะนักศึกษาฯ ให้การบรรยายเกี่ยวกับประเทศของตนภายใต้หัวข้อ “Amazonia to Patagonia มารู้จักอเมริกาใต้เพื่อนที่อยู่ไกลที่สุดของเรา” ให้แก่เยาวชนและผู้ที่มาร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาร์เจนตินา โบลิเวีย และปารากวัย แก่ผู้ฟัง มีนักเรียนและผู้ที่สนใจนั่งฟังประมาณ ๑๐๐ คน การบรรยายได้รับความสนใจจากผู้ฟังเนื่องจากผู้บรรยายมีการนำเสนอภาพผ่าน Powerpoint Presentation และมีการบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวซึ่งทำให้ผู้ฟังรู้สึกสนุก

 

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะนักศึกษาฯ ได้ประชุมหารือกับ รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เกี่ยวกับการเรียนการสอน และงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมฯ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมฯ โดยปัจจุบัน คณะฯ มีแผนการในการพัฒนา international outlook โดยการเพิ่มจำนวนอาจารย์และนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากทวีปอเมริกา คณะนักศึกษาฯ เห็นพ้องว่า นี่จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศบ้านเกิดของตน หลังจากการประชุม รศ.ดร.ประพันธ์ฯ จะประสานงานกับ ปว. (วต.) เพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับประเทศปารากวัย และการทำ MOU กับประเทศอาร์เจนตินาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะนักศึกษาฯ ได้เยี่ยมคารวะ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อรับฟังเกี่ยวกับนโยบายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศในลาตินอเมริกา โดยเฉพาะนโยบายการสร้างความร่วมมือแบบใต้ – ใต้ (South – South Cooperation) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกันระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละวิชาการ ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยก็ได้สร้างและดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ร่วมกับประเทศในลาตินอเมริกาหลายๆ ประเทศ เช่น เม็กซิโก อาร์เจนตินา และปารากวัย

 

 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะนักศึกษาฯ ได้เยี่ยมคารวะ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อรับฟังและหารือเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) คณะนักศึกษาฯ โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศปารากวัยให้ความสนใจกับโครงการต่างๆ ภายใต้ SEP อย่างมาก เนื่องจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้มีความร่วมมือกับรัฐบาลของปารากวัยในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื่น (SDGs) นักศึกษาฯ มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านตัวอย่างภายใต้โครงการ SEP เพื่อนำไปศึกษาต่อไป

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะนักศึกษาฯ ได้เข้าพบ ดร.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก Dr. Mostajo นักวิจัยจากประเทศโบลิเวีย กำลังดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของสมองของช้างแอฟริกาและช้างเอเชีย โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการหาตัวอย่างเซลล์ของช้างเอเชียเพื่อนำไปสกัดเอาสะเต็มเซลล์ไปเพาะเป็นเซลล์สมองของช้าง Dr. Mostajo มีความสนใจที่จะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของไทยกับ University of California, San Francisco เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวและร่วมกันเขียนบทความวิจัย โดยในที่ประชุม ฝ่ายไทยและ Dr. Mostajo ได้เสนอให้นักวิจัยเก็บตัวอย่างของช้างไทยและดำเนินกระบวนการวิจัยในเบื้องต้น ก่อนที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมศึกษาวิจัยกับทีมวิจัยของ University of California ให้เสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๒ เดือน โดยนักวิจัยของไทยจะได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทความวิจัย และคณะสัตวแพทยศาสตร์ฯ จะมีสิทธิครอบครองผลงานที่ได้จากการวิจัยเช่นกัน โดย University of California จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักวิจัยในระหว่างที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ในคณะที่ ปว. (วต.) อาจจะรับผิดชอบในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไทย-สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม นักวิจัยจากทั้งสองหน่วยงานจะต้องมีการหารือในรายละเอียดต่อไป

 

 

สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะนักศึกษาฯ ได้เยี่ยมคารวะ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับฟังเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของ วท. โดยเฉพาะกิจกรรมความร่วมมือด้าน วทน. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนำคณะนักศึกษาฯ มาเยือนประเทศไทยในปีนี้ ซึ่งคณะนักศึกษาฯ กล่าวว่า คณะได้เรียนรู้หลายๆ อย่างเกี่ยวกับประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับศักยภาพด้าน วทน. ของประเทศไทย และโอกาสการสร้างความมือระหว่างประเทศกับประเทศไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *