เทคโนโลยี AI กับ ปัญหาสังคมผู้สูงอาย

ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร มีผลทำให้อายุเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาที่จะตามมาคือ ความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรในช่วงอายุต่างๆ อ่านต่อ

Posted On :