ในยุคที่เทคโนโลยีทำให้ การเดินทางและการสื่อสาร ระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ง่าย การย้ายถิ่นระหว่างประเทศจึงเป็น สิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป สหรัฐ- อเมริกาในฐานะที่เป็นประเทศ ผู้นำในหลายๆ ด้านจึงเป็น ประเทศหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ หลายๆ คน โดยใน 5 ทศวรรษ ที่ผ่านมามีคนไทยจำนวนมาก เดินทางมาศึกษาต่อและทำงาน อยู่ในสหรัฐฯ และหลายๆ คนก็ได้ กลายเป็นประชากรชาวอเมริกันและโยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในสหรัฐฯ อย่างถาวร

แม้ว่า การไหลออก ของทรัพยากรมนุษย์ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสมองไหล ซึ่งประเทศไทยก็ได้ มีกลยุทธ์ต่างๆ ในการดึงดูดทรัพยากรมนุษย์กลับสู่บ้านเกิด อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรมนุษย์ที่ยังคงอยู่ ณ ต่างแดน ไม่ถือว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของประเทศเสียทีเดียว เพราะในฐานะคนเชื้อชาติไทยที่มีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์แบบไทยติดตัว คนไทยในต่างแดนก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถทำประโยชน์ให้แก่ประเทศบ้านเกิดได้ไม่มากก็น้อย บทความนี้ จะขอนำเสนอเกี่ยวกับคนไทยที่มีความสามารถในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ใช้โอกาสในฐานะที่อยู่ต่างประเทศในการทำประโยชน์หลายๆ ด้านให้แก่ประเทศไทย เพื่อให้เห็นว่า แม้นคนไทยจะ อยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอน แต่พวกเขาก็ไม่เคยลืมที่จะตอบแทนชาติ โดยหวังว่าประเทศไทยจะพัฒนาและ ก้าวหน้าไปไม่น้อยกว่าชาติใดๆ

——————————————————————————————

ดร.ลัดดาวัลย์ รวมสุวรรณ ไมโค นักวิจัยหัวหน้า แผนก Detector Systems Branch องค์การ NASA ศูนย์ Goddard Space Flight Center ดร.ลัดดาวัลย์ เป็นหนึ่ง ในทีมนักวิจัยที่พัฒนาเครื่องมือในการจับภาพในระบบ สุริยะชั้นนอก โดยในปี พ.ศ. 2559 ผลงานเครื่องวัด ความหนาบางของสาร Methane Detector ชื่อ LEISA ของทีมวิจัยซึ่งติดตั้งอยู่บนยานสำรวจอวกาศ New Horizons และสามารถเก็บภาพพื้นผิวโดยละเอียดของ ดาวพลูโตได้ ดร.ลัดดาวัลย์ ได้สร้างความภาคภูมิใจ ในฐานะที่เธอเป็นหนึ่งในคนไทยที่ได้ร่วมงานกับองค์กร ระดับชาติของสหรัฐฯ และมีผลงานที่เป็นที่ตื่นเต้น ของคนทั่วโลก

ที่มา: https://medium.com/@RPublicService/feds-at-work-developed-a-sophisticated-instrument-for-nasa-spacecraft-b851956ae9a1

 

 

อาจารย์วิชัย มะลิกุล จิตรกรนักกีฏวิทยาคนไทยมือหนึ่งแห่งทีมวิจัย สถาบันสมิธโซเนียน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสถาบันการวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ อาจารย์วิชัย ได้เป็น หนึ่งในทีมวิจัยแมลงหลากหลายชนิด และเป็นผู้กราบทูลฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับผีเสื้อกลางคืนที่ถูก ค้นพบในประเทศไทยและไม่สามารถระบุสายพันธ์ได้ และขอ พระราชทานชื่อสกุลผีเสื้อกลางคืนดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. 2546 ได้ชื่อสกุลใหม่ว่า ผีเสื้อสิรินธร หรือ Sirindhorn thailandiensis Adamski & Malikul อาจารย์วิชัยฯ ได้จัดทำหนังสือเกี่ยวกับแมลงหลายเล่ม โดยเล่ม ที่โด่งดังที่สุดคือ A Field Guide to Eastern Butterflies นอกจากนี้ อาจารย์วิชัยฯ ยังได้เดินทางไปประเทศไทยเพื่ออบรมหน่วยงานและ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการวาดภาพแมลงเพื่อการศึกษาวิจัยอีกด้วย

 

 

คุณ เมขลา ทอมสัน (Master of Public Health – M.P.H, CHES) ปัจจุบันทำงานเป็น Project Manager/Senior Study Director อยู่ที่แผนก Health Study บริษัท Westat ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการวิจัย การวิเคราะห์ทางสถิติทางด้านการแพทย์ การศึกษาทางสุขภาพและสุขอนามัย การคมนาคมที่เกี่ยวกับสุขภาพ และการให้คำแนะนำด้านการสื่อสารและการตลาด บริษัท Westat เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก คุณเมขลาฯ มีประสบการณ์ทำงานในสาขาการวิจัยทางการแพทย์รวมถึง การวิจัยที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โรคระบาด วัคซีน โดยเฉพาะทางด้าน HIV และ Tuberculosis การจัดทำแบบสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการแพทย์และให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับการทำวิจัยให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอนอกจากจะทำงานกับหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ เช่น National Institutes of Health (NIH) แล้ว เธอยังได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยร่วมกับหลายๆ หน่วยงานในประเทศไทยอีกด้วย เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ โครงการ One-health และโครงการต้านวัณโรค เป้าหมายหนึ่งของเธอ คือ การใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของเธอในการทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์และการแพทย์   โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยที่คุณเมขลาฯ กำลังรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันคือ โครงการฝึกอบรมทางด้านการวิจัยวัณโรค ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Westat มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบการอบรมระยะสั้น การศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน NIH ของสหรัฐฯ

 

 

รศ.ดร.มาณิศา พิพัฒนสมพร เป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชา Electrical and Computer Engineering มหาวิทยาลัย Virginia Tech นอกจากงานสอนแล้ว ดร.มาณิศาฯ ยังเป็นนักวิจัยหลักของหลายๆ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จากหน่วยงานระดับชาติของสหรัฐฯ เช่น National Science Foundation (NSF), the U.S. Department of Defense (DOD) และ the U.S. Department of Energy (DOE) สาขาความเชี่ยวชาญของ ดร.มานิสา เกี่ยวกับ “สมาร์ทกริด”(Smart Grid) พลังงาน ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ พลังงานสำหรับยานพาหนะ ฯลฯ นอกจาก ดร.มาณิศาฯ จะสร้างชื่อเสียงของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับแล้ว เธอยังสละเวลาส่วนตัวในเดินทาง มาประเทศไทยเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่เธอสั่งสมในประเทศสหรัฐ- อเมริกามาสอนหรือให้บรรยายแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

 

 

ดร.ก้องภพ อยู่เย็น เป็นวิศวกรขององค์กร NASA และยังเป็นทั้ง นวัตกรและผู้ประกอบการผู้ก่อตั้ง KPSquare หรือระบบคาดการณ์ ภัยพิบัติด้วยการวิเคราะห์จากปฏิกิริยาดวงอาทิตย์และ ปรากฏการณ์ต่างๆ รวมทั้ง อิทธิพลจากการเคลื่อนที่ของดวงดาว ในระบบสุริยะจักรวาลที่มีผลต่อปรากฏการณ์บนพื้นโลก ดร.ก้องภพฯ ได้สละเวลาส่วนตัวเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อมีโอกาส เพื่อไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้ จากการศึกษาวิจัยให้กับหน่วยงานและผู้ที่สนใจต่างๆ ความมุ่งมั่น หนึ่งของเขาคือ การช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาระบบคาดการณ์ภัย พิบัติธรรมชาติด้วยองค์ความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคใหม่ๆ ที่เขาได้พัฒนาขึ้น

 

 

สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ATPAC
สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิชาชีพชาวไทยที่ทำงานอยู่ประเทศอเมริกาและแคนาดา สมาคม ATPAC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ในรูปแบบขององค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร วัตถุประสงค์ขององค์กร คือ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศไทย โดยการสร้างเครือข่ายคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน วทน. การศึกษา และอื่นๆ และถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิกให้กับหน่วยงานรัฐบาลและภาคการศึกษาของประเทศไทย นอกจากนี้ สมาคมยังใช้ เครือข่ายที่สมาชิกมีกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อช่วยให้หน่วยงานของไทยสามารถ เข้าถึงและสามารถสร้างความร่วมมือได้

 

สมาชิกสมาคม ATPAC เป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในหลากหลายสาขาและองค์กร ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย เช่น Case Western Reserve University, Texas Tech University และ New Jersey Institute of Technology บริษัทเอกชน เช่น บริษัท AT&T บริษัทด้านโทรคมนาคมขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ บริษัท Tampa Bay Water บริษัทด้านการบริหารจัดการน้ำและการรับมือกับอุทกภัย หน่วยงานวิจัยของสหรัฐฯ เช่น National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ปัจจุบัน ประธานสมาคม ATPAC คนปัจจุบัน คือ ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา อาจารย์มหาวิทยาลัย New Jersey Institute of Technology และประธานกรรมการ คือ ดร.นิสัย วนากุล วิศวกร บริษัท Tampa Water Bay Water

 

ตัวอย่าง คนไทยและสมาคมคนไทยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงพลังส่วนหนึ่งของคนไทยในต่างแดนที่มี ส่วนช่วยให้ประเทศไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ ข่าวคราวความก้าวหน้าด้าน วทน. และโอกาสในการสร้างความ ร่วมมือ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนา วทน. ของประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *