การสร้างจรรยาบรรณและวัฒนธรรม ความปลอดภัยนิวเคลียร์มีความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการกับองค์กรและเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนอย่างพลังงานนิวเคลียร์ วัฒนธรรมความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการออกใบรับรอง ผู้ถือใบรับรอง ใบอนุญาต ฯลฯ นอกจากนี้ วัฒนธรรมความปลอดภัยนิวเคลียร์ยังเกี่ยวพันกับ ปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น การคำนึงถึงความปลอดภัยของสาธารณะและการให้ ความสำคัญกับจรรยาบรรณและความปลอดภัยของผู้นำองค์กรและ บุคลากรทุกคน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นในกระบวนการบริหาร จัดการขององค์กร ปรากฏดังในภาพประกอบ 1

Robert D. Busch ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์ The University of New Mexico กล่าวว่า หลักปฏิบัติหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม จรรยาบรรณและวัฒนธรรมความปลอดภัย คือ การยอมรับความผิดพลาด ซึ่งความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้ แม้ว่าเราจะมีระบบ peer review

หรือระบบการตรวจทานคัดกรองแผนงาน หรือชิ้นงานโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนหรืออีกกลุ่ม หนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดก็ตาม ดังนั้น การเปลี่ยนทัศนคติให้องค์กรยอบรับและพยายามศึกษา ทำความเข้าใจถึงที่มาของความผิดพลาดนั้นๆ เราก็จะสามารถ ได้บทเรียนที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น U.S. Department of Energy (DOE) ได้เปิดเว็บไซต์ https://opexshare.doe.gov/ ซึ่งรวบรวมบทเรียนต่างๆ รวมถึงบทเรียน ที่เกิดจากความผิดพลาดไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ DOE และผู้ที่สนใจได้ศึกษา

ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพ (professional judgement) ก็มีความสำคัญ การอบรมและพัฒนาบุคลากรควรปลูกฝังให้บุคลากรตัดสินใจบนพื้นฐานของมาตรฐาน (standard) และกฎระเบียบเป็นสำคัญ นอกจากนี้ องค์กรควรเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับบุคลากรจากองค์กรอื่นๆ เพื่อให้มาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรมีความทันสมัย และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นและประสบการณ์ของปัจเจก บุคคลก็ไม่ควรถูกมองข้าม องค์กรควรเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรแม้ว่าจะแตกต่างจาก แนวทางปฏิบัติขององค์กร เมื่อรับฟังแล้ว องค์กรจะต้องพิจารณาหลักฐานสนับสนุน ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงแรงจูงใจของบุคลากรนั้นๆ ในการตัดสินใจให้ความสำคัญ กับความคิด- เห็นนั้นๆ นอกจากนี้ ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักถึงและยอมรับความรับผิดชอบในผล ของทุกการตัดสินใจ ของตน

Dr. Charles R. Martin (Chief Nuclear Officer, National Security Technologies) ได้กล่าวถึงการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร โดยสามารถทำได้หลากหลายวิธี ดังนี้

  • การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณและความปลอดภัยของผู้นำและบุคลากรของขององค์กรโดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ฯลฯ
  • การสำรวจว่ามีการตั้งคำถามและยกปัญหาขึ้นมาศึกษาแก้ไขในองค์กรหรือไม่ บ่อยแค่ไหน
  • การสำรวจว่าองค์กรมีการให้การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
  • การเปิดรับความคิดเห็นและคำถามโดยไม่มีบทลงโทษหรือผลกระทบทางลบต่อบุคลากรการสำรวจสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

Charlotte E. Sanders ศาสตราจารย์จาก Department of Physics, University of Texas ยกตัวอย่างการทดสอบจรรยาบรรณขององค์กรที่มีใช้อยู่ในสหรัฐฯ เช่น

  • Involvement test (การทดสอบเพื่อมั่นใจว่าทุกคนในองค์กรเข้าใจในงานที่ตนรับผิดชอบ)
  • Consequential test (การทดสอบเพื่อมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น)
  • Ethical Principle Test
  • Fairness test
  • Preventive test
  • Light-of-day test (การตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันสามารถเปิดเผยกับสาธารณะหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *