แม้ว่า ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกับทวีปยุโรป แต่ความก้าวหน้าในการวิจัยวิทยาศาสตร์กลับกระจุกตัวอยู่ในเมืองเล็กๆ คือ São Paulo ซึ่งตั้งอยู่ในตอนใต้ของประเทศบราซิล São Paulo เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดและบทความทางวิทยาศาสตร์มากกว่าครึ่งของ ประเทศบราซิลก็ถูกผลิตขึ้นในเมืองนี้ ปัจจัยที่สำคัญของความก้าวหน้า วิทยาศาสตร์ของ São Paulo คือ São Paulo Research Foundation (FAPESP) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่สนับสนุนการ วิจัยและการศึกษาวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2557 FAPESP ได้จัด งบประมาณในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ถึง 510 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยงบประมาณส่วนใหญ่สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางชีววิทยาเป็นจำนวน 30.8% และ 16.1 % ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ งบประมาณของ FAPESP ถูกกำหนดตายตัวเป็นสัดส่วนสอดคล้องกับ GDP ของ ประเทศ ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการกำหนดงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้ทำให้งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศบราซิลมีความแน่นอน ซึ่งแม้ว่าหลาย ครั้งประเทศจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ผู้บริหารประเทศก็ไม่เคยตัดลดการลงทุนในวิทยาศาสตร์ พวกเขาเชื่อว่า นี่ทำให้ประเทศบราซิลมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศบราซิล

ประเทศบราซิลมีความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์สาขาการแพทย์ ในเดือน มิ.ย. 60 นักวิทยาศาสตร์ ชาวบราซิลเลียนจาก Federal University of Paraná ได้พัฒนา Biosensor ซึ่งสามารถตรวจจับโรค ไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ราคาไม่แพง Biosensor นี้สามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาทางชีวภาพ ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ ทำให้นักวิจัยหรือแพทย์สามารถตรวจพบโรคได้อย่างรวดเร็ว นักวิทยา- ศาสตร์ที่พัฒนา Biosensor นี้ได้เคลือบ biosensor ด้วยผลึกขนาดนาโนเซลลูโลสของแบคทีเรีย (bacterial cellulose nanocrystals) ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับโปรตีนที่มีชื่อว่า NS1 จาก
ตัวอย่างเลือด เทคโนโลยีนี้สามารถถูกพัฒนาให้สามารถตรวจจับเชื้อโรคอื่นๆ
ได้เช่น ซิก้าไวรัส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *