แม้ว่าประเทศคอสตาริกาจะเป็นประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลางและมีจำนวนประชากรประมาณ ๕ ล้านคน แต่ประเทศคอสตาริกาก็มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์และ ชีววิทยา และมีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายคน ประเทศคอสตาริกามีสินค้าส่งออกที่หลากหลาย แต่สินค้าส่งออกที่ สำคัญอย่างหนึ่งคือเครื่องมือทางการแพทย์

ประเทศคอสตาริกายังไม่มีความตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์กับประเทศสหรัฐอเมริกา (STA) แต่ในทาง ปฏิบัติประเทศคอสตาริกาได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของ สหรัฐฯ เช่น ความร่วมมือในการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับ National Institute of Health (NIH) ความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพกับองค์การ NASA และความร่วมมือในการทำศึกษาวิจัยในระดับ มหาวิทยาลัยร่วมกับ University of Minnesota ฯลฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำคัญของประเทศคอสตาริกา คือ การลงทุนใน ทรัพยากรมนุษย์ โดยรัฐบาลจัดการศึกษาให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดสรรทุนการศึกษา ให้นักศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศ และมีการร่วมมือกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ

โครงการอื่นๆ ของรัฐบาลที่ช่วยพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศคอสตาริกา เช่น การศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนากลยุทธ์ระดับประเทศในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ฐานข้อมูล Tico Talent (Costa Rica Talent) ของภาครัฐซึ่งรวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ของประเทศคอสตาริกาจากทั่วโลก โดยเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกลยุทธ์สำคัญของประเทศคอสตาริกา ตัวอย่างความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้บุคลากร เช่น DR. Franklin Chang Díaz ชาวคอสตาริกาซึ่งในภายหลังได้รับสัญชาติเป็นอเมริกัน Dr. Diaz เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล คอสตาริกาและมาศึกษาต่อที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และได้กลายเป็นนักวิจัยและ นักบินอวกาศขององค์การ NASA เขาได้พัฒนาเทคโนโลยีจรวดที่ใช้พลังงานพลาสมา ชื่อ VASIMR® ซึ่งต่อมา Dr. Diaz ได้จัดทำข้อตกลงกับองค์การ NASA เพื่อขอนำเอาเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาต่อเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และตั้งบริษัท Ad Astra Rocket Company (AARC) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในมลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และตั้งบริษัทย่อย และส่วนวิจัยและพัฒนาที่ประเทศคอสตาริกา ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงานและรายได้ในแก่คนในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็น การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีกลับสู่ประเทศคอสตาริกาอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *