เปรูมีคุณลักษณะพิเศษ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการกระจุกตัวของ อววน. ที่เป็นภูมิปัญหาท้องถิ่น มีความโดดเด่นของอารยธรรมดั้งเดิมและรัฐบาลให้ความสนใจที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการประชุมระหว่างประเทศ และเวทีพัฒนาความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งด้าน อววน. ซึ่งเปรูเป็นฐานวิจัย อววน. ที่เหมาะสมอย่างดีในการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดกับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพจากความหลากหลายในระบบนิเวศของเปรูจึงเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยที่ประเทศตะวันตกและประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพ เช่น สป.จีนให้ความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือในกรอบ อววน. เปรูสถาบัน CONCYTEC ที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและบรรทัดฐานด้าน อววน. ของประเทศได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาระดับหนึ่ง จนถึงมีการเตรียมการลงนามกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ของไทยที่จะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหากมีการลงนามความตกลงแล้ว การแลกเปลี่ยนเป็นรูปธรรมจะเกิดมากขึ้น

การร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Peru con Ciencia) ครั้งที่ 6

ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561

ในปีนี้ CONCYTEC ก่อตั้งครบรอบ 50 ปี โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้รับการสนับสนุนทุนโดยภาครัฐผ่าน CONCYTEC จัดแสดงกว่า 13 โครงการ ซึ่งล้วนแต่เป็นการวิจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น เทคโนโลยีการตรวจจับเชื้อปอดบวมและมาลาเรีย การใช้เทคโนโลยี 3 มิติทางการแพทย์ และเทคโนโลยีการตรวจจับสิ่งป่นเปื้อนในอากาศและใต้ดิน การพัฒนาพันธุกรรมพืชผลทางการเกษตร

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ ได้มีการเพิ่มนิทรรศการในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานจาก 5 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ โคลอมเบียและไทยเข้าร่วมจัดแสดง ซึ่งไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ภายในนิทรรศการ ปว.(วต.)  ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ EECi ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเกษตร ความก้าวหน้าและกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการพัฒนาโดยหน่วยงานภายใต้ อว. บทบาทและหน้าที่ของ สำนักงานที่ปรึกษาฯ  รวมถึงข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมากจาก

นอกจากนี้ ปว.(วต.)  มีเกมส์ตอบคำถาม Increible Tailandia (Amazing Thailand) ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยจำนวน 5 ข้อ โดยมีของรางวัลหลากหลายประเภทสำหรับผู้เล่นเกมส์ อาทิ Trackable Tag สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าผ่า ชาใบหม่อน ฯลฯ  ซึงเกมส์ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมเล่นบันทึกได้จำนวน 611 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 10 – 20 ปี แม้ว่าจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมเกมส์จำนวนมาก แต่ค่าเฉลี่ยของคำตอบที่ถูกต้องมีเพียงร้อยละ 39 (คำถามข้อมูลทั่วไป) ซึ่งต่ำกว่าผลการจัดงานที่ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน และ งานเทศกาลไทย ของ สอท. ณ กรุงออตตาวา จึงเห็นว่า เยาวชนเปรูยังมีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยค่อนข้างน้อย ดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ที่มีการแจกของที่ระลึกจากประเทศไทย และมีการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย จึงมีผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ หรือ presence ของประเทศไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในมิติด้าน วทน. และประเทศไทย 4.0

การหารือร่วมกับผู้แทน CONCYTEC
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่ CONCYTEC 

ทีมงาน ปว.(วต.)  ได้หารือร่วมกับนาย Fernando Ortega ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและการศึกษา นาง Rocio Casildo ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมด้วยผู้แทนจาก CONCYTEC ณ สำนักงานใหญ่ CONCYTEC โดยมีสาระสำคัญการหารือดังนี้

(1) ปว.(วต) ได้แจ้งก่อนหน้าถึงการปรับโครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยจะมีการรวม สกอ. วช. สกว. เข้ากับ วท. ซึ่งการปรับโครงสร้างดังกล่าว ฝ่ายเปรูเห็นว่าจะเป็นผลดีต่อการขยายการทำงานของ วท. และครอบคลุมถึงภาคการศึกษา  การลงนามความร่วมมือระหว่างเปรูและไทย ที่คงจะมีหลังจากการปรับโครงสร้างของ วท. น่าจะเป็นโอกาสอันดีให้เปรูสามารถขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาของไทย ทั้งนี้ CONCYTEC รับทราบและเห็นชอบตามที่แจ้ง และได้เสนอปรับร่างที่มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงในภาษาอังกฤษและสเปนเสนอในที่ประชุม ซึ่งระหว่างรอลงนาม CONCYTEC เสนอให้มีการหารือเกี่ยวแผนงานโครงการที่เป็นรูปธรรม และ ปว.(วต). ได้ชี้ให้เห็นมิติของความร่วมมือที่แบ่งได้ 3 ส่วน คือ ด้านนโยบาย (policy) ด้านการศึกษา (academics) และด้านนักวิชาชีพ (Professionals)

(2) CONCYTEC แจ้งว่า ในตอนนี้ คาดว่าจะมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 6 – 8 แห่ง ที่สนใจสร้างความร่วมมือร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย โดยทาง CONCYTEC จะหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้ นอกจากนี้ CONCYTEC แสดงความสนใจที่จะเรียนรู้นโยบายด้าน อววน. ของไทย ซึ่ง CONCYTEC เห็นว่าไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องนี้ โดยเห็นได้จากการที่ไทยได้เปลี่ยนแปลงสัดส่วนฐานเศรษฐกิจของประเทศจากการเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ อีกทั้งการก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยเปรูอยากจะให้ไทยช่วยแนะนำแนวทางการก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์