บราซิล เป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและทรัพยากรการวิจัยและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศในเอเชียไม่น้อย โดยเฉพาะการมีกรอบความร่วมมือกับจีน อินเดีย รัสเซีย ในกลุ่ม BRICK ทำให้หน่วยงานวิจัย และมหาวิทยาลัย มีองค์ความรู้เกี่ยวกับไทยและอาเซียนในระดับดีและมีความสนใจไทยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะจากการเป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวระยะไกลและการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีมายาวนานทำให้มีจำนวนประชาชนบราซิลเดินทางไปประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

การหารือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

บราซิลเป็นประเทศที่มีระบบอุดมศึกษาที่เข้มแข็ง (ไม่เก็บค่าเล่าเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา) มีการพัฒนางานวิจัย อววน. มากที่สุด ในลาตินอเมริกา โดยเฉพาะในด้านเกษตรและพลังงานทางเลือก การพัฒนาในทุกด้านก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆ ในลาตินอเมริกา ในโอกาสเข้าร่วมจัดงานเทศกาลไทย ณ นครเซาเปาลู ได้พบหารือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ดังนี้

มูลนิธิการวิจัยแห่งเซาเปาลู (Sao Paulo Research Foundation : FAPESP)

FAPESP เป็นองค์กรสนับสนุนด้านการวิจัยระดับรัฐที่ใหญ่ที่สุดของบราซิล ดร. Luiz Oliveira ผอ. FAPESP แสดงความสนใจที่จะร่วมลงนามกับหน่วยงานของไทยที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย เนื่องจากยังไม่มีความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านงานวิจัยโดยได้มอบร่างเอกสารลงนามความร่วมมือ (MOU) ที่ได้ใช้ลงนามร่วมกับประเทศจีนไว้เป็นตัวอย่างประกอบในการพิจารณาของฝ่ายไทย และโครงการ São Paulo Researchers in International Collaboration (SPRINT) หน่วยงานของ อว. ที่เหมาะแก่การทำความร่วมมือกับ FAPESP คือ วช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนงานวิจัยเช่นเดียวกัน

มหาวิทยาลัยเซาเปาลู (Universidade de São Paulo : USP)

รศ.ดร. Marcio Lobo Netto รองผอ.ด้านการแลกเปลี่ยน (Deputy Director of Mobility) และ ดร. Valmor A.A.Tricoli รอง ผอ. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ม.เซาเปาลูเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1 ของลาตินอเมริกาในการจัดลำดับของทุกสถาบันจัดอันดับโดยข้อเด่นของมหาวิทยาลัย คือมีนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยจำนวนมาก และระบบการศึกษาบราซิลยกเว้นค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ปัจจุบัน ม.เซาเปาลูมีความร่วมมือกับหลายประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีน (กรอบ BRICK) และญี่ปุ่น (เซาเปาลู เป็นนครที่มีคนเชื้อชาติญี่ปุ่นโพ้นทะเลอาศัยมากที่สุดในโลก) ผู้แทน ม.เซาเปาลูได้แสดงความสนใจที่จะทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของไทยและยินดีต้อนรับหากมีมหาวิทยาลัยไทยไปเยือน หรือหารือความร่วมมือเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง

การร่วมจัดเทศกาลไทย ณ นครเซาเปาลู สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
ณ กรุงบราซิเลีย สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่
8 – 11 พฤศจิกายน 2561

                ปว.(วต.)  ได้เข้าร่วมเปิดบู๊ธในงานเทศกาลไทยประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ สภารัฐเซาเปาลู ซึ่ง สอท. ณ กรุงบราซิลเลียได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยภายในงานมีบู๊ธของ สอท. ททท.สำนักงานฯ และร้านค้าราว 10 ร้าน สำหรับบู๊ธของสำนักงานฯ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการพัฒนาโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ รวมทั้งมีเกมส์ตอบคำถามความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทย Tailândia incrível (Amazing Thailand) ผ่านการสแกน QR Code และเกมส์ยิงเป้าแผนที่ประเทศ โดยมีของรางวัลหลากหลายประเภทสำหรับผู้เล่นเกมส์ อาทิ Tag ติดกระเป๋าแบบบรรจุข้อมูล ถุงผ้า ซองพลาสติกนาโนกันน้ำ ชาใบหม่อน ยาดมเฌอเอมขององค์การเภสัชกรรม ฯลฯ ซึ่งทั้งสองเกมส์ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมเล่นเกมส์บันทึกได้จำนวน 216 คน อายุระหว่าง 8 ปีถึง 74 ปี โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สำหรับเกมส์ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยนี้ ค่าเฉลี่ยของคำตอบที่ถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 74.75 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผลการจัดงานเทศกาลไทยของ สอท. ณ กรุงออตตาวา และงาน Open House ที่ สอท. ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่างานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ กรุงลิมาเนื่องจากเป็นงานที่กลุ่มผู้เข้าร่วมมีความหลากหลาย ไม่ได้มุ่งเป้ามาเพื่อร่วมงานที่แสดงความเป็นไทยโดยเฉพาะ