ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

…………………………………………….

นายอิศรา ปทุมานนท์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

……………………………………………

ดวงกมล เพิ่มพูลทวีทรัพย์
เจ้าหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ

……………………………………………

นางสาวประณยา จันทร์ลอย
เจ้าหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ