ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

…………………………………………….

นายอิศรา ปทุมานนท์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

…………………………………………….

นางสาวบุณยเกียรติ รักษาแพ่ง
เจ้าหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ
(LinkedIn)

…………………………………………….

ดวงกมล เพิ่มพูลทวีทรัพย์
เจ้าหน้าที่ปรึกษาโครงการฯ