สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน Office of Science and Technology,
Royal Thai Embassy


สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 1024 Wisconsin Ave. NW Suite 104, Washington D.C. 20007 สำนักงานที่ปรึกษาฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา 22 ประเทศ

สำนักงานที่ปรึกษาฯ “ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ที่ทำหน้าที่เสนอแนะแนวทางและนโยบาย การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความร่วมมือในการ วิจัยและพัฒนา จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว”

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นตัวแทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศในการติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานโยบาย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือวิจัย และพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนบุคลากร องค์ความรู้ ข้อมูล และการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
  2. ร่วมทำงานกับทีมประเทศไทยของเขตอาณาที่รับผิดชอบและหน่วยงานในต่างประเทศของส่วนราชการอื่น และร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อเจรจาความร่วมมือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่มีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือการเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  3. ติดตามความเคลื่อนไหว ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าและการผลิตของประเทศในเขตอาณาที่รับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งออกของอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า และร่วมคณะเจรจาฝ่ายไทยเพื่อศึกษาในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ศึกษาวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานความคืบหน้าข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ ในเขตอาณาที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การดำเนินงานหลัก

  • เฝ้าติดตาม วิเคราะห์และจัดทำแนวทาง ข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยศึกษาตัวอย่างความสำเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
  • ทำหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเจรจาในประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการทำข้อตกลงระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา และประเทศไทย
  • การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรและการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา และประเทศไทย