สอท. โบลิเวีย ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นผู้ประสานการเข้าพบกับหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ วทน. ของ โบลิเวีย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561สรุปได้ดังนี้

          กระทรวงศึกษาธิการ

โบลิเวียไม่มีกระทรวงหรือหน่วยงานระดับกระทรวงที่รับผิดชอบงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง โดยให้งานด้าน วทน. อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศโบลิเวีย โดยมหาวิทยาลัยของโบลิเวียค่อนข้างมีอิสระในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่เป็นหลักในทุกเขตการปกครองทั้ง 9 เขต โดยมีมหาวิทยาลัยซานอันเดรส กรุงลาปาซ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด มีนักศึกษาราว 80,000 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยกึ่งรัฐกึ่งเอกชน เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่บริหารโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่นเครือศาสนจักรที่บริหารมหาวิทยาลัยคาทอลิก และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งเอกชน หรือสถาบันของเอกชนเช่นหอการค้าเป็นผู้ลงทุนและบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยกลุ่ม 3 ไม่มีอำนาจในการออกปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาเองต้องอาศัยอำนาจของกระทรวงศึกษา ดังนั้น การบริหารสถาบันอุดมศึกษาของโบลิเวีย มหาวิทยาลัยของรัฐจะมีอิสระจาก ศธ.และมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่ามาก

ในการเข้าพบและเข้าเยี่ยมคารวะ นาง Jenny Carrasco Arredondo รมช.ศธ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน วทน. ได้แจ้งว่าโบลิเวียมีความสนใจที่พัฒนาความร่วมมือกับ ปทท. อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก วท. กำลังจะมีการปรับโครงสร้าง และประเทศไทยก็มี ศธ. จึงได้มีการเสนอแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้าน วทน. กับโบลิเวีย ในลักษณะของ bottom up ไปพลางก่อน คือจะใช้แนวทางเชื่อมโยงจับคู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ ซึ่งจะมาสังกัด ก. อววน. หลังการปรับโครงสร้าง วท. ในการเชื่อมโยงกับโบลิเวีย แทนการเริ่มจากการทำกรอบความตกลงเพื่อลงนามระดับกระทรวงแบบ CONCYTEC โดยการเยือนครั้งนี้ มีการเข้าพบผู้แทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของโบลิเวีย และตั้งต้นโครงการความร่วมมือไว้ในลักษณะโครงการนำร่อง

มหาวิทยาลัยแห่งชาติซานอันเดรส (Universidad Mayor de San Andrés – UMSA)

มหาวิทยาลัย San Andres เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุด ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่เป็นลำดับสอง (พ.ศ.๒๓๗๓) ของโบลิเวียมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่กลางกรุงลาปาซ UMSA เป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศ ในปี พ. ศ. 2560 QS ลาตินอเมริกาจัดอันดับมหาวิทยาลัย UMSA เป็นมหาวิทยาลัยโบลิเวียที่ดีที่สุดและอยู่ในตำแหน่ง 91 ของลาตินอเมริกาทั้งหมด

อาคารที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Monoblock ตั้งอยู่ที่ถนน Villazón กลางกรุงลาปาซ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Emilio Villanueva ในปีพ. ศ. 2485 และถือเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมโบลิเวีย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแบบ Pre-Columbian และถือเป็นตึกระฟ้าแห่งแรกในเมือง และเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวทางสังคม และการเดินขบวนกลางเมือง

ในการประขุมกับ ศ.ดร. Waldo Albarachin อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซานอันเดรส ผู้บริหารมหาวิทยาลัยซานอันเดรสได้แสดงความสนใจอย่างมากที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประเทศไทย โดยทั้งนี้ ปว. (วต.) ได้แจ้งเสนอที่จะสนับสนุนการพัฒนาจับคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยที่มีความเหมาะสม โดยในเดือนเมษายน ปว. (วต.) มีกำหนดจัดโครงการเยือนไทยเพื่อการแลกเปลี่ยนความร่วมมือให้กับมหาวิทยาลัยจากลาติอเมริกา จึงขอสนับสนุนการเดินทางของผู้แทนคณาจารย์จำนวน 1 ท่าน  โดยทางอธิการบดี ได้มอบหมาย Professor Waldo Vargas Ballester, M.I.A., Head of Department of Research, Postgraduate and Social Interaction และคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยซานตาครูส (Universidad Privada de Santa Cruz –UPSA)

มหาวิทยาลัยซานตาครูส เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของเมือง Santa Cruz de la Sierra ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2527 บริหารโดยหอการค้าอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวของซานตาครูซ (CAINCO) ในปี พ. ศ. 2560 ตามการจัดอันดับ webometrics มหาวิทยาลัยนี้ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุด และอยู่ในลำดับ 6 ของโบลิเวีย มีคณะที่เปิดรับนักศึกษาที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาด 5 คณะ ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และการสื่อสาร

ในการประชุมกับ ดร. Sergio Daga Merida รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดี 4 คณะหลักของมหาวิทยาลัยซานตาครูซ เพื่อหารือลู่ทางความร่วมมือ ซึ่งได้มีการทาบทามในเบื้องต้นเกี่ยวกับการสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวเดินทางไปร่วมทำงานวิจัยที่ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร (KMITL) เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดย KMITL จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขณะอยู่ในประเทศไทย และ สำนักงานที่ปรึกษาฯ  รับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ซานตาครูส-กรุงเทพฯ และยินดีดูแลรับรองผู้บริหารที่สนใจไปเยือนพบปะหารือกับประเทศไทย มหาวิทยาลัยซานตาครูส ยังเป็นที่ตั้ง Club de Ciencia (Science Club International – SCI) ของโบลิเวียที่เป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน  SCI เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2562 มีภารกิจที่เน้นไปยังการกระตุ้นกิจกรรมที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา STEM โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือที่มีคุณภาพสูง และชุดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นที่ออกแบบและใช้โดยนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบัน ประกอบด้วย เม็กซิโก บราซิล โคลอมเบีย ปารากวัย เปรู และโบลิเวีย โดยมีสเปน เป็นผู้ให้การสนับสนุน

          มหาวิทยาลัยคาทอลิก วิทยาเขตซานปาโบล (Catholic University- San Pablo)

มหาวิทยาลัยคาทอลิก เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่สนับสนุนงบประมาณด้วยเครือศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งเป็นเอกชน แต่มีสถานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐ  โดยมีวิทยาเขตที่มีชื่อเสียงมากในด้านวิชาการในหลายประเทศ อาทิ ชิลี เปรู โคลอมเบีย โดยในโบลิเวีย มี ๔ วิทยาเขตประกอบด้วย ซานปาโบล (ลาปาซ) ซานตาครูส โกชาบัมบา (Cochabamba)  และตารีฆา (Tarija) ในการหารือที่วิทยาเขต San Pablo กรุงลาปาซ ดร. Omar Roberto Salinas คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้ให้การต้อนรับและแจ้งว่ามหาวิทยาลัยแคทอลิก มีความพร้อมที่จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยของไทย ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน โดยได้พาเดินชมโครงสร้างพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่มีชื่อเสียง กระผมได้แจ้งว่า สำนักงานที่ปรึกษาฯ  จะช่วยประสานในการดำเนินการหามหาวิทยาลัยของไทยที่มีความเหมาะสมมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย Catholic มีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทันสมัย และคณาจารย์มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากหลายคน