ในวันที่ ๑๗ – ๒๒ เมษายน 2562 ปว.(วต.)  ได้เยือนมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน และพบกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศ อีกทั้ง ยังได้หารือกับศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ ลิน คอมป์ตัน (James Lin Compton) อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาด้านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาในไทยและอินโดจีน เกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง อว. และโครงการต้องการขยายการพัฒนาระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คอมป์ตัน ได้แนะนำให้ประสานกับ Christine N. Inthachith ตำแหน่ง Director of International Noncredit Programs, Division of Continuing Studies เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน ที่ไทยอาจจะส่งเยาวชนก่อนเข้ามหาวิทยาลัย อาทิ นักเรียน พสวท. มาแคมป์ ก่อนจะมาศึกษาต่อจริงในสหรัฐฯ