ปี 2562

สถาบัน Smithsonian – องค์การสวนสัตว์

การสนับสนุนองค์การสวนสัตว์ในการซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสายให้กับ Dr. Edward Bronikowski ภัณฑารักษ์อาวุโส สวนสัตว์สถาบัน Smithsonian ในการเยือนไทย

ปว.(วต.)  สนับสนุนองค์การสวนสัตว์จำนวน 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสารให้กับ Dr. Edward Bronikowski ภัณฑารักษ์อาวุโส สวนสัตว์สถาบัน Smithsonian ในการเยือนไทย ระหว่างวันที่ 9 – 16 ธันวาคม 2562 เพื่อรวมบรรยายในการประชุมเชิญปฏิบัติการเรื่องการออกแบบสวนสัตว์ ณ ในวันที่ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม ไอยรินทร์ แอท ตึกช้าง โฮเทล กรุงเทพมหานคร

1.2 สถาบัน Smithsonian – มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษาดูงาน ณ สถาบัน Smithsonian และแนวทางการนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในภาควิชา  โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปว.(วต.) ได้สนับสนุนให้ อาจารย์ประอร ศิลาพันธุ์ และ อาจารย์ผุสดี รอดเจริญ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานระยะสั้น ณ สถาบัน Smithsonian ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 2  สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญของไทยเรียนรู้การทำงานในส่วนของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ (National Museum of Natural History) ทั้งในด้านการวิจัย และด้านการจัดการวัตถุสะสมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบัน Smithsonian เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับงานโบราณคดีและงานด้านพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนมีโอกาสเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ เข้าฟังบรรยาย และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ได้รับความรู้และสามารถนำความรู้มาคิดต่อยอดเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนภายในภาควิชาโบราณคดีได้อย่างมาก