แม้ว่าประชาชนในกลุ่มประเทศลาติอเมริกาจะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยค่อนข้างจำกัดแต่กลุ่มคนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกกับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้านการเป็นราชอาณาจักรที่สวยงามน่าท่องเที่ยว อาหารอร่อย (ไม่ค่อยได้รับข่าวสารด้านลบในมิติการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม) แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาด้าน อววน. ของไทย ที่ก็มีพัฒนาในระดับที่สามารถทำความร่วมมือระหว่างกันและเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่คนของทั้งสองฝากไม่ค่อยเห็นภาพของการพัฒนาของอีกฝั่งจากข่าวสารของประเทศตะวันตก

สาธารณรัฐบราซิล

สาธารณรัฐเปรู

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา  

รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย

สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

กิจกรรมการส่งคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์จากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกามาร่วม โครงการแลกเปลี่ยนทำวิจัยในประเทศไทย 2562