ในปี 2562 กระทรวง อว.  สำนักงานที่ปรึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมนักวิชาชีพ ไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) จัด “การประชุม ประจำปีนักเรียนไทย และ การประชุมนักวิชาชีพไทย ในอเมริกาและแคนาดา ปี 2562” ณ โรงแรม the Westin Seattle เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2562

การประชุมในครั้งนี้ มี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง อว. ให้เกียรติเป็นประธานและวิทยากรกิตติมศักดิ์ และผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ตัวแทน นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ตัวแทนและ ประธานสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คณะกรรมการบริหารและตัวแทนสมาคม ATPAC ผู้บริหาร และผู้แทนจากกระทรวง อว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บริษัทเอกชน รวมประมาณ 100 คน

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและให้การบรรยายพิเศษ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ อว. เช่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยา- ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลา- นครินทร์ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา และประธาน และผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ และแคนาดา

การประชุมในปีนี้ประกอบด้วย 3 มิติ 1) มิติด้านบริหาร เช่น การบรรยายเกี่ยวกับกระทรวง อว. การดำเนินงานของ สมาคม ATPAC และการจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในอเมริกา 2) มิติเชิงวิชาการ เช่น การประชุมด้านนโยบาย การบรรยาย เกี่ยวกับงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ และการแสดงนิทรรศการของตัวแทนนักศึกษาไทย 3) มิติด้านอัตลักษณ์และสร้าง ขวัญกำลังใจ เช่น การบรรยายด้านวัฒนธรรม การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาไทยในต่างประเทศ