วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นในปี 2559 ของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา

ไข้หวัดซิก้า ข่าวที่ทำให้เราได้ยินเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาบ่อยมากที่สุดในช่วงปี 2559 คือ ข่าวเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสซิก้า ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ที่ตั้งครรภ์กว่า 650,000 คนในภูมิภาค และยังส่งผลให้เกิดกระแสความวิตกกังวลไปทั่วโลกหากโรคนี้ระบาดไปยังภูมิภาคอื่นๆ สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สับสนมากที่สุดคือผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยร้อยละ 75 ของเด็กที่เกิดมามีขนาดศรีษะเล็กกว่าปกติสืบเนื่องมาจากไวรัสซิก้าพบอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล แม้ว่า ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถคิดค้นไวรัสสำหรับไวรัสซิก้าได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ต่างวิเคราะห์จากแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ไว้ว่า การระบาดของไวรัสซิก้าจะค่อยๆ หายไป เนื่องจาก เชื้อไวรัสสามารถอยู่ในระบบร่างกายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

Read more

การใช้ดาวเทียมศึกษาการแพร่กระจายของโรค

ที่มา: Max Jacobo Moreno-Madriñán Link: http://latinamericanscience.org/2016/02/how-satellites-can-help-control-the-spread-of-diseases-such-as-zika/ การระบาดของไวรัส Zika เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมียุงลายสายพันธุ์ Aedes aegypti เป็นพาหะ นอกจากจะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและ Zika แล้ว ยังเป็นพาหะนำโรคไข้เหลืองและโรคชิกุนกุย่า (chikungunya) ซึ่งยุงประเภทนี้สามารถมีชีวิตอยู่รอดและมีศักยภาพในการส่งผ่านเชื้อไวรัสโดยขึ้นอยู่กับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

Read more

ทดลองไวรัสซิก้ากับลิงที่กำลังตั้งครรภ์: ข้อดีและข้อเสียของการเปิดเผย ผลการทดลองแบบ Real time

การรายงานผลการทดลองแบบ real time เปนเรื่องใหมสำหรับการทดลองวิทยาศาสตรสาขาชีววิทยา มีหลายคนเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการปฏิบัตินี้ คณะนักวิทยาศาสตร นำโดย Dave O’Connor ศาสตราจารยของ University of Wisconsin-Madison ประเทศ สหรัฐอเมริกาไดเริ่มตนการทดลองเพื่อศึกษาผลของไวรัสซิกาที่มีตอพัฒนาการของตัวออนครรภ โดยใชลิงเปนสัตวทดลอง คณะนักวิทยาศาสตรไดฉีดเชื้อไวรัสซีกาใหแกลิงทดลองในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559

Read more