ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน STEM

ที่มา: University of Texas at San Antonio Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160811171649.htm นโยบายการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ STEM    Education ได้ถูกริเริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐฯ เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว โดยสืบเนื่องมาจากความวิตกกังวลว่า

Read more

การศึกษาสาขา STEM ในสหรัฐฯ

Tim Riedel นักการศึกษาทำวิจัยร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัย University of Texas เมือง Austin ที่เข้าร่วมโครงการ Freshman Research Initiative เพื่อศึกษาและพัฒนา เครื่องมือในการวินิจฉัยโรคมาลาเรีย ไวรัส Zika และอื่น ๆ การศึกษาในประเทศสหรัฐมุ่งเน้นถึงความสำคัญทางการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

Read more

เปิดประตูความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาระหว่าง ไทย-สหรัฐฯ

ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการต่างประเทศของไทยร่วมประชุมกับ 17 หน่วยงานของสหรัฐฯ  ที่มีภารกิจด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 การหารือในครั้งนี้ได้เปิดประตูสู่

Read more

ผู้หญิง กับ STEM Education

 ในปัจจุบันนี้ การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM Education (Science, Technology, Engineering, and Math) เป็นคำที่ เราได้ยินกันอย่างแพร่หลาย หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลายๆ ประเทศ ต่างตระหนักถึงความสำคัญของ STEM Education

Read more

STEM EDUCATION หลังการเลือกตั้ง 2014

ที่มา: http://news.sciencemag.org  22 ตุลาคม 2014 วารสาร Science ได้จัดทำรายงานชุด After Election 2014 เพื่อนำเสนอทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โดยมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างๆ ของสหรัฐฯ ประเด็นด้านการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

Read more

AAAS มอบเงินทุนสนับสนุนแก่ อาสาสมัครด้าน STEM

ที่มา: Kat Zambon นิตยสาร Science วันที่ 30 พ.ค. 2557 โครงการ The National STEM Volunteer ของสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement

Read more

บทบาทของการศึกษาสาขา STEM ทางด้านความมั่นคง และความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

ที่มา: Forbes วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โดย Dr. Shane Shook, Chief Knowledge Officer and Global Vice President of Consulting จาก

Read more