ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ ด้านความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์

หลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้หลายประเทศตระหนักถึงผลกระทบที่รุนแรงและยาวนานของความรุนแรงของนิวเคลียร์ ก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นในการศึกษาและพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ทำหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงาน นิวเคลียร์และรังสี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปส. ให้ความสำคัญทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายประเทศ ในช่วงวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2560

Read more

การสร้างความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ขั้วโลกเหนือ Intersections of Security and Science in the Circumpolar Arctic

พื้นที่ขั้วโลกเหนือเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวถูกแบ่งเขตและครอบครองโดย 8 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ รัสเซีย ประเทศนอร์เวย์ ประเทศฟินแลนด์ ประเทศ ไอร์แลนด์ ประเทศสวีเดน และประเทศเดนมาร์ก ซึ่งทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การทูตวิทยาศาสตร์ได้กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความร่วมมือและการประนีประนอมซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน คนจำนวนมากมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่ขั้วโลกเหนือ โดยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สงบ

Read more

AAAS Science Diplomacy 2017 การประชุมการทูตวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

งานสัมมนา AAAS Science Diplomacy เป็นงานสัมมนาประจำปี จัดโดยหน่วยงาน American Association for the Advancement of Science (AAAS) มีประเด็นหารือสำคัญเกี่ยวกับการทูตวิทยาศาสตร์ และมีกลุ่มเป้าหมาย ของงานสัมมนาคือ นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย นักการทูต

Read more

การสร้างระบบการทูตด้านวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) ของชาติ

ที่มา: เรียบเรียงจาก Building a National Science Diplomacy System, Vaughan C. Turekian, Science &Dilomacy, December 2012 รูปประกอบเครดิต: google ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นต่อนโยบายทางการทูต ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายจึงหันมาพัฒนาการทูตด้านวิทยาศาสตร์

Read more